News

กลุ่ม GGC จับมือทัพเรือไทย ซับน้ำตาชาวใต้จากภัยปาบึก ส่งมอบน้ำยาล้างพื้นพันแกลลอนจากผลิตภัณฑ์บริษัทฯ

[+] Read more

GGC จัดกิจกรรม "กรรมกำรสัญจรพบปะพนักงำน" ครั้งแรก เน้นสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกระบวนกำรร้องเรียนและจรรยำบรรณธุรกิจ

[+] Read more

GGC จัด Analyst Meeting Q3 พร้อมร่วม SET Opportunity Day ชูประเด็นกำไรเพิ่ม เร่งเดินเครื่องโครงการใหม่

[+] Read more

GGC ร่วมงานบุญ "กฐินกลุ่ม GC ปี 2561" รวมพลังสามัคคี สืบสานประเพณี เป็นสมาชิกที่ดีของเมืองระยอง

[+] Read more

GGC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 2 ปีวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่เก้า

[+] Read more

GGC รับรางวัล ECO Factory ประจำปี 2561 ย้ำการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อม

[+] Read more

GGC ร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าการ กนอ.ท่านใหม่

[+] Read more

GGC รับเกียรติบัตร Carbon Footprint Reduction รักษ์สิ่งแวดล้อมแบบจริงจัง รวมพลังลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง

[+] Read more