เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เดิมคือ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในประเทศไทย

 

ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำของโอลีโอเคมีในตลาดโลก พร้อมกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับประเทศ อย่างเช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ

กรกฎาคม

2548

ก่อตั้งบริษัท

72.29%

ถือหุ้นโดย
PTTGC

ผู้ผลิต
โอลีโอเคมี

อันดับ 1 ของประเทศไทย
 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพันธสัญญาที่จริงใจต่อลูกค้า GGC จึงมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง อาทิ เมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester) แฟตตี้แอลกอฮอล์ (Fatty Alcohols) (ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAIOL) และกลีเซอรีน (Glycerine) นอกจากนั้นยังมีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามลักษณะ การใช้งานและตามความต้องการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานแห่งคุณภาพตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ การควบคุมกระบวนการผลิต จนถึงสินค้าผลิตเสร็จสมบูรณ์ โดยมีการรับรอง ทั้งระดับประเทศและระดับโลกเป็นเครื่องยืนยัน ได้แก่ ISO 9000, ISO14001, OHSAS18001, TIS18001, GMP, HACCP, Halal, Kosher และ RSPO เพื่อความมั่นใจสูงสุดก่อนถึงมือลูกค้า

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จำกัด บริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำกัด
วันก่อตั้ง 28 กรกฎาคม 2548 8 มิถุนายน 2549 10 มีนาคม 2548    
ผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 72.29% บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 100% บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 50%
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วน 50%
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 30% บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 100%
เทคโนโลยีที่ใช้ Agrar-Technik (ประเทศเยอรมัน) เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน -
ทุนจดทะเบียน 9,724,833,650 บาท 1,060,000,000 บาท 420,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 9,724,833,650 บาท - -
มูลค่าการลงทุน 7,080,000,000 บาท 740,000,000 บาท -
ผลิตภัณฑ์
 • เมทิลเอสเทอร์ (B100) : 300,000 ตันต่อปี
 • กลีเซอรีน : 31,000 ตันต่อปี
 • แฟตตี้แอลกอฮอล์ : 100,000 ตันต่อปี
 • แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท : 124,148 ตัน/ปี
 

อัตลักษณ์องค์กร

GGC’s logo

GGC’s Logo

TFA’s logo

TFA’s Logo

TEX’s logo

TEX’s Logo

Trade Mark for Fatty Alcohols

TETSO’s Logo

Trade Mark for Fatty Alcohols

Trade Mark for Fatty Alcohols

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ลูกค้า : คิดค้นนวัตกรรมและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน
 2. ผู้มีส่วนได้เสีย : สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอย่างสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
 3. พนักงาน : สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน
 4. สังคม : ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 5. เป็นบริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Flagship Company) ของกลุ่ม GC

เหตุการณ์สำคัญ

โครงสร้างบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ประธานกรรมการ

อายุ : 59

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 17 กุมภาพันธ์ 2559

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advance Management Program, INSEAD University สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.50) และ (ปรอ. 20)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013 สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2557
  สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2558 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 131/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 30/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

 • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการ บริษัท PTT Chemical International Private Limited

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 6 แห่ง

 • กรรมการ สภาอุตสาหกรรม
 • กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • รองประธาน มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2557 - 19 ก.ค 2560 รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • 2558 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด
 • 2557 - 30 พ.ย. 2559 กรรมการ บริษัท PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
 • 2557 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • 2556 - 2557 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2557 กรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

กรรมการ

อายุ : 58

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 12 มกราคม 2560 กรรมการตรวจสอบ
 • 13 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • Ph.D. King’s College London (KCL) University of London สหราชอาณาจักร
 • LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL), University of London สหราชอาณาจักร
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20
 • หลักสูตรนักบริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI รุ่นที่ 12) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 128/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 34/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

 • ศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 1 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2526 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • 17 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 26 ก.พ. 2559 - 12 ม.ค. 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 13 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • พ.ย. 2554 - ก.ค. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

กรรมการ

อายุ : 64

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 21
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 พ.ศ. 2550 – 2551 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • 2556 - 2558 รองปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • 2555 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการ

อายุ : 62

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 13 มกราคม 2560 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการตรวจสอบ
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : 2 แห่ง

 • • คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม
 • • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 8 ส.ค 2559 - 8 ส.ค 2560 ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • 2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและกำกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • 2554 - 2557 กรรมการและเหรัญญิก สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2545 - 2555 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

กรรมการ

อายุ : 66

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 13 มกราคม 2560 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • 6 มกราคม 2560 กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Management Development Program, North Western University, U.S.A.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง (บยป.รุ่นที่ 2) สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 11) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 2)
 • สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2555 - 2557กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
 • 2555 - 2556ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2558ประธานกรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริการ กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
 • 2554 - 2557ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2557ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2557กรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2553 - 2557กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 2550 - 2557กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายอภิชาต จงสกุล

กรรมการ

อายุ : 63

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 13 มกราคม 2560 กรรมการตรวจสอบ
 • 6 มกราคม 2560 กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2010 Thai Institute of Directors

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 109/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2559 กรรมการ คณะกรรมการบูรณาการเร่งรัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)
 • 2559 ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร สภาขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • 18 ธ.ค.52 - 2559 อนุกรรมการด้านบริหาร คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 • 2558 ที่ปรึกษา มูลนิธิชัยพัฒนา
 • 2558 อนุกรรมาธิการด้านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และโทรคมนาคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)
 • 2558 กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)
 • 5 ต.ค. 2558 สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • 2557 - 2558 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพัฒนาที่ดิน
 • 24 ก.ค. 2557-1 ต.ค. 2558 ประธานคณะกรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • 2556 - 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 1 ต.ค. 2556 - 2558 อธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน
 • 2557 ที่ปรึกษา สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2558 นายกสมาคม สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2556 อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย
 • 2552 - 30 ก.ย.2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • 2552 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
 • 2551 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
 • 2551 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายพืชน้ำมันและน้ำมันพืช
 • 2551 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายสับปะรด
 • 2550 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 • 1 พ.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2556 กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • 1 พ.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2556 กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • 31 มี.ค. 2551- 2556 โฆษกกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ราชการ
 • 15 มี.ค. 2551 - 2556 ผู้ว่าการสำรอง คณะมนตรี ผู้ว่าการ กองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund for Commodity : CFC)
 • 2550 - 2555 อนุกรรมการเกษตรพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร/ราชการ

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายสุพิชญ์ สุวกูล

กรรมการ

อายุ : 61

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร NIDA-WHARTON EXECUTIVE LEADERS
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

 • อนุกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาด้านบุคลากร องค์การเภสัชกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
 • กรรมการบริษัท พีทีที กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด (PTTGE)
 • กรรมการบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • กรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)
 • กรรมการมูลนิธิ พลังที่ยั่งยืน
 • ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Executive Vice President, Organization Effectiveness บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

กรรมการ

อายุ : 52

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 6 พฤศจิกายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี University of Houston สหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Class 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

 • ประธานกรรมการ PTTGC America Corporation
 • ประธานกรรมการ PTTGC America LLC
 • กรรมการ PTTGC International Private Limited
 • กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

 • ประธานร่วม France - Thailand Business Forum

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 62 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 62 President & CEO PTTGC America Corporation
 • 9 เม.ย.58 - 30 ก.ย. 62 กรรมการ PTTGC Innovation America Corp
 • 1 ก.พ. 58 - 30 ก.ย. 62 กรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • 26 ม.ค. 58 - 30 ก.ย. 62 กรรมการ Vencorex Holding
 • 24 พ.ย. 51 - 30 ก.ย. 62 กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 • 29 พ.ย. 51 - 30 ก.ย. 62 กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
 • เม.ย. 60 - มิ.ย. 61 ประธานร่วม Work Stream 1 : Technology, Innovation & Investment Opportunities, Thai - UK Business Leadership Council
 • 1 ก.ย. 57 - 13 ธ.ค. 61 กรรมการ NatureWorks LLC
 • 1 ก.ย. 57 - 12 ธ.ค. 61 กรรมการและ Vice President PTTGC International (USA) Inc.
 • 1 ต.ค. 57 - 30 มี.ค. 60 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ Chief Executive Officer, Emery Oleochemicals (M) Sdn

ความรู้ความชำนาญ :

 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี การบริหารจัดการองค์กร การเมืองการปกครอง และธุรกิจระหว่างประเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 1 แห่ง

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการ

อายุ : 57

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน The American University สหรัฐอเมริกา
 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานคลัง (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (ปรม.8) สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ ปี 2552 รุ่นที่ 5 (Ex-PSM 5) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
 • โครงการ GE : PTT Executive Program สถาบัน GE สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2555
 • โครงการ Breakthrough Program for Senior Executives สถาบันพัฒนานักบริหาร (IMD) Executive Development Services, Switzerland พ.ศ. 2557
 • โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่มปตท. (PTT Leadership and Learning Institute) พ.ศ. 2557
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

 • กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: - แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 8 แห่ง

 • กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทโซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2558 - 2560 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 19 ต.ค 2554 - 31 ธ.ค 2558รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย 2555 - 2558กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
 • 2555 - 2558กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
 • 2554 - 31 ม.ค 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • ต.ค 2552 - 20 ม.ค 2559 กรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด
 • 2552 - 2555 กรรมการ พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
 • 2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จำกัด

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

กรรมการ

อายุ : 49

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 11 กันยายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • ปริญญาโทความมั่นคงศึกษา ( Defence Studies) มหาวิทยาลัย New South Wales ณ Australian Defence Force Academy ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรการวิเคราะห์ข่าวกรอง สหพันธรัฐเยอรมนี
 • หลักสูตรความร่วมมือด้านความมั่นคงขั้นสูง Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS), ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Asia-Pacific Program for Senior National Security Officers (APPSNO) ,ประเทศสิงคโปร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2562 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • 2560 - 2562 นายทหารปฏิบัติการ กรมข่าวทหารบก
 • 2559 - 2560 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก
 • 2558 - 2559 ผู้อำนวยการกองการทูตฝ่ายทหารบก กรมข่าวทหารบก
 • 2555 - 2558 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล

กรรมการ

อายุ : 54

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 1 กรกฎาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MS in Chemical Engineering, The University of Texas at Austin, USA
 • Ph.D. in Chemical Engineering, The University of Texas at Austin, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 5/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Family Business Government for Sustainability (FBS) รุ่นที่ 2/2558 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2556 – มี.ค. 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิ้ลเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด

ความรู้ความชำนาญ :

 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการองค์กร การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนกลยุทธ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 2 แห่ง

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

กรรมการอิสระ

อายุ : 64

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 21
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 พ.ศ. 2550 – 2551 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • 2556 - 2558 รองปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • 2555 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ

อายุ : 62

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 13 มกราคม 2560 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการตรวจสอบ
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : 2 แห่ง

 • • คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม
 • • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 8 ส.ค 2559 - 8 ส.ค 2560 ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • 2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและกำกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • 2554 - 2557 กรรมการและเหรัญญิก สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2545 - 2555 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

กรรมการอิสระ

อายุ : 58

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 12 มกราคม 2560 กรรมการตรวจสอบ
 • 13 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • Ph.D. King’s College London (KCL) University of London สหราชอาณาจักร
 • LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL), University of London สหราชอาณาจักร
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20
 • หลักสูตรนักบริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI รุ่นที่ 12) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 128/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 34/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

 • ศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 1 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2526 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • 17 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 26 ก.พ. 2559 - 12 ม.ค. 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 13 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • พ.ย. 2554 - ก.ค. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

กรรมการอิสระ

อายุ : 66

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 13 มกราคม 2560 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • 6 มกราคม 2560 กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Management Development Program, North Western University, U.S.A.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง (บยป.รุ่นที่ 2) สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 11) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 2)
 • สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2555 - 2557กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
 • 2555 - 2556ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2558ประธานกรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริการ กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
 • 2554 - 2557ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2557ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2557กรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2553 - 2557กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 2550 - 2557กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายอภิชาต จงสกุล

กรรมการอิสระ

อายุ : 63

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 13 มกราคม 2560 กรรมการตรวจสอบ
 • 6 มกราคม 2560 กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2010 Thai Institute of Directors

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 109/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2559 กรรมการ คณะกรรมการบูรณาการเร่งรัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)
 • 2559 ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร สภาขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • 18 ธ.ค.52 - 2559 อนุกรรมการด้านบริหาร คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 • 2558 ที่ปรึกษา มูลนิธิชัยพัฒนา
 • 2558 อนุกรรมาธิการด้านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และโทรคมนาคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)
 • 2558 กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)
 • 5 ต.ค. 2558 สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • 2557 - 2558 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพัฒนาที่ดิน
 • 24 ก.ค. 2557-1 ต.ค. 2558 ประธานคณะกรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • 2556 - 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 1 ต.ค. 2556 - 2558 อธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน
 • 2557 ที่ปรึกษา สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2558 นายกสมาคม สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2556 อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย
 • 2552 - 30 ก.ย.2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • 2552 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
 • 2551 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
 • 2551 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายพืชน้ำมันและน้ำมันพืช
 • 2551 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายสับปะรด
 • 2550 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 • 1 พ.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2556 กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • 1 พ.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2556 กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • 31 มี.ค. 2551- 2556 โฆษกกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ราชการ
 • 15 มี.ค. 2551 - 2556 ผู้ว่าการสำรอง คณะมนตรี ผู้ว่าการ กองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund for Commodity : CFC)
 • 2550 - 2555 อนุกรรมการเกษตรพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร/ราชการ

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายสุพิชญ์ สุวกูล

กรรมการอิสระ

อายุ : 61

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร NIDA-WHARTON EXECUTIVE LEADERS
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

 • อนุกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาด้านบุคลากร องค์การเภสัชกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
 • กรรมการบริษัท พีทีที กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด (PTTGE)
 • กรรมการบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • กรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)
 • กรรมการมูลนิธิ พลังที่ยั่งยืน
 • ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Executive Vice President, Organization Effectiveness บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

กรรมการอิสระ

อายุ : 49

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 11 กันยายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • ปริญญาโทความมั่นคงศึกษา ( Defence Studies) มหาวิทยาลัย New South Wales ณ Australian Defence Force Academy ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรการวิเคราะห์ข่าวกรอง สหพันธรัฐเยอรมนี
 • หลักสูตรความร่วมมือด้านความมั่นคงขั้นสูง Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS), ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Asia-Pacific Program for Senior National Security Officers (APPSNO) ,ประเทศสิงคโปร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2562 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • 2560 - 2562 นายทหารปฏิบัติการ กรมข่าวทหารบก
 • 2559 - 2560 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก
 • 2558 - 2559 ผู้อำนวยการกองการทูตฝ่ายทหารบก กรมข่าวทหารบก
 • 2555 - 2558 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 58

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 12 มกราคม 2560 กรรมการตรวจสอบ
 • 13 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • Ph.D. King’s College London (KCL) University of London สหราชอาณาจักร
 • LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL), University of London สหราชอาณาจักร
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20
 • หลักสูตรนักบริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI รุ่นที่ 12) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 128/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 34/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

 • ศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 1 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2526 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • 17 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 26 ก.พ. 2559 - 12 ม.ค. 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 13 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • พ.ย. 2554 - ก.ค. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 62

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 13 มกราคม 2560 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการตรวจสอบ
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : 2 แห่ง

 • • คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม
 • • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 8 ส.ค 2559 - 8 ส.ค 2560 ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • 2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและกำกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • 2554 - 2557 กรรมการและเหรัญญิก สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2545 - 2555 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายอภิชาต จงสกุล

กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 63

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 13 มกราคม 2560 กรรมการตรวจสอบ
 • 6 มกราคม 2560 กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2010 Thai Institute of Directors

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 109/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2559 กรรมการ คณะกรรมการบูรณาการเร่งรัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)
 • 2559 ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร สภาขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • 18 ธ.ค.52 - 2559 อนุกรรมการด้านบริหาร คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 • 2558 ที่ปรึกษา มูลนิธิชัยพัฒนา
 • 2558 อนุกรรมาธิการด้านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และโทรคมนาคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)
 • 2558 กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)
 • 5 ต.ค. 2558 สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • 2557 - 2558 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพัฒนาที่ดิน
 • 24 ก.ค. 2557-1 ต.ค. 2558 ประธานคณะกรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • 2556 - 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 1 ต.ค. 2556 - 2558 อธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน
 • 2557 ที่ปรึกษา สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2558 นายกสมาคม สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2556 อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย
 • 2552 - 30 ก.ย.2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • 2552 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
 • 2551 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
 • 2551 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายพืชน้ำมันและน้ำมันพืช
 • 2551 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายสับปะรด
 • 2550 - 30 ก.ย. 2556 เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 • 1 พ.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2556 กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • 1 พ.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2556 กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • 31 มี.ค. 2551- 2556 โฆษกกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ราชการ
 • 15 มี.ค. 2551 - 2556 ผู้ว่าการสำรอง คณะมนตรี ผู้ว่าการ กองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund for Commodity : CFC)
 • 2550 - 2555 อนุกรรมการเกษตรพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร/ราชการ

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

ประธานกรรมสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 64

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 21
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 พ.ศ. 2550 – 2551 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • 2556 - 2558 รองปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • 2555 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 57

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน The American University สหรัฐอเมริกา
 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานคลัง (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (ปรม.8) สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ ปี 2552 รุ่นที่ 5 (Ex-PSM 5) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
 • โครงการ GE : PTT Executive Program สถาบัน GE สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2555
 • โครงการ Breakthrough Program for Senior Executives สถาบันพัฒนานักบริหาร (IMD) Executive Development Services, Switzerland พ.ศ. 2557
 • โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่มปตท. (PTT Leadership and Learning Institute) พ.ศ. 2557
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

 • กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: - แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 8 แห่ง

 • กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทโซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2558 - 2560 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 19 ต.ค 2554 - 31 ธ.ค 2558รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย 2555 - 2558กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
 • 2555 - 2558กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
 • 2554 - 31 ม.ค 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • ต.ค 2552 - 20 ม.ค 2559 กรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด
 • 2552 - 2555 กรรมการ พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
 • 2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จำกัด

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 49

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 11 กันยายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • ปริญญาโทความมั่นคงศึกษา ( Defence Studies) มหาวิทยาลัย New South Wales ณ Australian Defence Force Academy ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรการวิเคราะห์ข่าวกรอง สหพันธรัฐเยอรมนี
 • หลักสูตรความร่วมมือด้านความมั่นคงขั้นสูง Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS), ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Asia-Pacific Program for Senior National Security Officers (APPSNO) ,ประเทศสิงคโปร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2562 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • 2560 - 2562 นายทหารปฏิบัติการ กรมข่าวทหารบก
 • 2559 - 2560 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก
 • 2558 - 2559 ผู้อำนวยการกองการทูตฝ่ายทหารบก กรมข่าวทหารบก
 • 2555 - 2558 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 62

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 13 มกราคม 2560 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการตรวจสอบ
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : 2 แห่ง

 • • คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม
 • • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 8 ส.ค 2559 - 8 ส.ค 2560 ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • 2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและกำกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • 2554 - 2557 กรรมการและเหรัญญิก สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2545 - 2555 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 57

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน The American University สหรัฐอเมริกา
 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานคลัง (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (ปรม.8) สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ ปี 2552 รุ่นที่ 5 (Ex-PSM 5) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
 • โครงการ GE : PTT Executive Program สถาบัน GE สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2555
 • โครงการ Breakthrough Program for Senior Executives สถาบันพัฒนานักบริหาร (IMD) Executive Development Services, Switzerland พ.ศ. 2557
 • โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่มปตท. (PTT Leadership and Learning Institute) พ.ศ. 2557
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

 • กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: - แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 8 แห่ง

 • กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทโซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2558 - 2560 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 19 ต.ค 2554 - 31 ธ.ค 2558รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย 2555 - 2558กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
 • 2555 - 2558กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
 • 2554 - 31 ม.ค 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
 • ต.ค 2552 - 20 ม.ค 2559 กรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด
 • 2552 - 2555 กรรมการ พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
 • 2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จำกัด

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 54

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 1 กรกฎาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MS in Chemical Engineering, The University of Texas at Austin, USA
 • Ph.D. in Chemical Engineering, The University of Texas at Austin, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 5/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Family Business Government for Sustainability (FBS) รุ่นที่ 2/2558 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2556 – มี.ค. 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิ้ลเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด

ความรู้ความชำนาญ :

 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการองค์กร การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนกลยุทธ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 2 แห่ง

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 66

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 13 มกราคม 2560 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • 6 มกราคม 2560 กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Management Development Program, North Western University, U.S.A.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง (บยป.รุ่นที่ 2) สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 11) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 2)
 • สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2555 - 2557กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
 • 2555 - 2556ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2558ประธานกรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริการ กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
 • 2554 - 2557ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2557ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2557กรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2553 - 2557กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 2550 - 2557กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายสุพิชญ์ สุวกูล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 61

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร NIDA-WHARTON EXECUTIVE LEADERS
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

 • อนุกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาด้านบุคลากร องค์การเภสัชกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
 • กรรมการบริษัท พีทีที กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด (PTTGE)
 • กรรมการบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • กรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)
 • กรรมการมูลนิธิ พลังที่ยั่งยืน
 • ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Executive Vice President, Organization Effectiveness บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 49

วันที่ดำรงตำแหน่ง :

 • 11 กันยายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • ปริญญาโทความมั่นคงศึกษา ( Defence Studies) มหาวิทยาลัย New South Wales ณ Australian Defence Force Academy ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรการวิเคราะห์ข่าวกรอง สหพันธรัฐเยอรมนี
 • หลักสูตรความร่วมมือด้านความมั่นคงขั้นสูง Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS), ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Asia-Pacific Program for Senior National Security Officers (APPSNO) ,ประเทศสิงคโปร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) :

 • 2562 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • 2560 - 2562 นายทหารปฏิบัติการ กรมข่าวทหารบก
 • 2559 - 2560 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก
 • 2558 - 2559 ผู้อำนวยการกองการทูตฝ่ายทหารบก กรมข่าวทหารบก
 • 2555 - 2558 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

รางวัลและเกียรติประวัติ

GGC รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

[+] อ่านต่อ  
 

GGC รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ (ระดับทอง) ปี 2559

[+] อ่านต่อ  
 

รางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2558

 
 

GGC คว้ารางวัล "Thailand Oleochemicals Company of The Year"

[+] อ่านต่อ  
 

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2558 (จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

[+] อ่านต่อ  
 

รางวัล 2015 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2558

 
 

รางวัล 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2557

 
 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

 
 

รางวัล CSR-DIW Award ประจำปี 2557 (จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

[+] อ่านต่อ  
 

รางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2557 : เอกสารแนบฉบับที่ 1

[+] อ่านต่อ  
 

Zero Accident Award ประจำปี 2557 (จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

 
 

รางวัล 2013 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2556

 
 

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

[+] อ่านต่อ  
 

ISO9001

 
 

ISO14001

 
 

TIS 18001

 
 

OHSAS 18001

 
 

GMP & HACCP

 
 

KOSHER

 
 

Carbon Footprint

 
 

RSPO Supply Chain Certification Systems