นายวริทธิ์ นามวงษ์

นายวริทธิ์ นามวงษ์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง


อายุ: 58 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง:
 • 19 มกราคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (International Program) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ พ.ศ. 2561
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน. 10) สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2560
 • หลักสูตร Advanced Human Resource Executive Program, The Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan พ.ศ. 2557
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute) พ.ศ. 2557
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 160/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
 • กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 6 แห่ง
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท PTTGC America Corporation
 • กรรมการ บริษัท PTTGC America LLC

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2559 - 30 กันยายน 2562

  กรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

 • เมษายน 2555 - มกราคม 2562

  กรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

 • 19 ตุลาคม 2554 - สิงหาคม 2559

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • 2557 - 2559

  กรรมการ Vencorex Holding

 • 2554 - 2559

  กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด

 • 2554 - 2559

  กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

 • 2554 - 2559

  กรรมการ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด

 • 2559

  กรรมการ บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด


จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี