การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

นโยบาย

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเคมี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR) และมีพันธสัญญาในการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

นโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำของโอลีโอเคมีในตลาดโลก พร้อมกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับประเทศ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ ได้คำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่


  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

+ ข่าวทั้งหมด

รายงาน