ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

GGC ส่งมอบความห่วงใย สุขอนามัยที่ดีสู่สังคมส่งมอบสบู่เหลวล้างมือเจล และสเปรย์แอลกอฮอล์ทาความสะอาดมือ

[+] อ่านต่อ

GGC CSR Role Model 2019

[+] อ่านต่อ

GGC ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

[+] อ่านต่อ

โครงการธนาคาร ทิ้ง - ไซเคิล (Think cycle bank)

[+] อ่านต่อ

สบู่ล้างมือ เพื่อดูแลสุขอนามัย ในถิ่นทุรกันดาร

[+] อ่านต่อ

งานทอดกฐิน กลุ่ม GC ประจำปี 2562

[+] อ่านต่อ

โครงการ GGC เปิดบ้านพบชุมชน ประจำปี 2562

[+] อ่านต่อ

โครงการ ชุมชนปลอดภัย ด้วยทางม้าลาย GGC

[+] อ่านต่อ