บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคม เพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนอยู่ที่
ร้อยละ 84
ไม่มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากชุมชน
ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่
25 ชุมชน

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานระดับสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ

โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ภายใต้กลยุทธ์ “3 Big Moves Strategy” ดังนี้

ขยายการรับรู้ในการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง
ขยายความสามารถในการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมหรือ ตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านกระบวกการทางธุรกิจ
สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ร่วมสร้างคุณค่าให้ชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ พร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านกระบวนทางธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

โครงการ Green Health Project

โครงการ Green Health Project เป็นโครงการต้นแบบที่สะท้อนในการนำนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ให้กับชุมชนและสังคม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ ดังนี้

โครงการ Health & Personal Care – บริษัทฯ เตรียมสร้างโครงการต้นแบบ Health & Personal Care เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินโครงการนำร่องที่ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง ผลักดันการนำวัตถุดิบภายในชุมชนมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ ซึ่งจะดำเนินการในปี 2565

สร้างเครือข่ายพันธมิตรขยายความร่วมมือดำเนินโครงการเพื่อชุมชนและสังคม – บริษัทฯ ดำเนินการสร้างพันธมิตรดำเนินโครงการเพื่อชุมชนและสังคม โดยร่วมมือกับชุมชน คู่ค้า ภาครัฐและเอกชนที่หลากหลาย อาทิ วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา สร้างองค์ความรู้ สร้างรายได้ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ “ชอบ (CHOB)” พันธมิตรทางการค้า สร้างพันธมิตรร่วมกับคู่ค้าพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ เจล และสเปรย์แอลกอฮอล์โดยมีส่วนผสมของกลีเซอรีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขยายความสามารถในการดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคม สภากาชาดไทย ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และร่วมกับมูลนิธิครอบครัวข่าว และกองบังคับการตำรวจน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

คุณค่าต่อธุรกิจ คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • PR Value 4,074,381.50 บาท ในปี 2564
 • สร้างเครือข่ายทางธุรกิจในการจัดทำผลิตภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 2หน่วยงาน
 • บริษัทฯ ได้รับความเชื่อใจจากชุมชนและสังคม
 • จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการมากว่า 200,000 ราย
 • ส่งมอบสบู่เหลว เจล และสเปร์ยแอลกฮอล์ ในโครงการ Green Health Project ไปแล้วกว่า 200,000 รายการ
 • สร้างรายได้ให้กับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองกว่า 4 แสนบาทต่อปี

โครงการ ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank) ทิ้งแบบหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพยูน จ. ระยอง และโรงเรียนบ้านเขาซก จ.ชลบุรี พร้อมทั้งจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้ง ยังสนับสนุนให้ผู้รับซื้อขยะในชุมชนและวิสาหกิจชุมชนสามารถมารับขยะจากโครงการไปขายต่อเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน

คุณค่าต่อธุรกิจ คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • PR Value 380,000 บาท
 • บริษัทฯ ได้รับความเชื่อใจจากชุมชนและสังคม
 • 2 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 • สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน 36,186.33 บาทต่อปี
 • ขยะจำนวน 3,662.33 กิโลกรัม ถูกรับซื้อภายใต้โครงการ
 • สร้างรายได้ผู้รับซื้อขยะในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 6,804.97 บาทต่อปี

โครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate – friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand: SCPOPP)

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate – Friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand: SCPOPP) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) หรือ GIZ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศ เป้าหมาย จำนวน 500 ราย ได้รับการรับรองมาตรฐาน The Round table on Sustainable Palm Oil (RSPO) ภายในปี 2567 ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของไทยให้เข้าสู่ตลาดโลก ถือเป็นการสร้างคุณค่าร่วมของการดำเนินธุรกิจและสังคมสังคม (Creating Share Value :CSV) อย่างยั่งยืน

การลงทุนและบริจาคเพื่อสังคมปี 2564

การสนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2564

ผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชน

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม