บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคม เพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนอยู่ที่
ร้อยละ 84
ไม่มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากชุมชน
ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่
25 ชุมชน

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานระดับสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ

โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ภายใต้กลยุทธ์ “3 Big Moves Strategy” ดังนี้

ขยายการรับรู้ในการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง
ขยายความสามารถในการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมหรือ ตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านกระบวกการทางธุรกิจ
สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ร่วมสร้างคุณค่าให้ชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ พร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ร่วมแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านกระบวนทางธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

โครงการ Green Health Project

ภายใต้กลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย การขยายการรับรู้ในการดำเนินงาน การขยายความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแลสุขนามัย ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ชุมชนหนองแฟบ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสูตรสบู่เหลวล้างมือให้กับวิสาหกิจลุฟฟาลาเพื่อผลิตและจัดจำหน่าย ตลอดจนให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนผลิตโฟมล้างมือและครีมทามือ โดยบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนำมาใช้ในโครงการ Green Health Project เพื่อช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานโครงการ SE Project ส่งเสริมชุมชนเกาะกก ซึ่งเป็นการพัฒนาและผลิตสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยใช้ส่วนผสมกลีเซอรีน ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ร่วมกับการใช้วัตถุดิบจากชุมชน

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับภายนอก ซึ่งคิดเป็นมูลค่า PR Value กว่า 30 ล้านบาท ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับทั้งบริษัทฯ ชุมชน และสังคม  

โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน Sustainable Palm Oil Production and Procurement (S-POPP)

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน Sustainable Palm Oil Production and Procurement (S-POPP)

ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) หรือ GIZ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศ เป้าหมาย จำนวน 1,000 ราย ได้รับการรับรองมาตรฐาน The Round table on Sustainable Palm Oil (RSPO) ภายในปี 2567 ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของไทยให้เข้าสู่ตลาดโลก ถือเป็นการสร้างคุณค่าร่วมของการดำเนินธุรกิจและสังคมสังคม (Creating Share Value :CSV) อย่างยั่งยืน

โครงการ ปลูกป้อง Plant & Protect (Care the Wild “Plant & Protect”)

บริษัทฯ เข้าร่วมการปลูกป่า ภายใต้โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความร่วมมือระหว่างเอกชนและภาครัฐ และเป็นกลไกในการระดมทุนเพื่อการปลูกต้นไม้ใหม่ ปลูกต้นไม้เสริม และส่งเสริมการดูแลต้นไม้

โดยโครงการนี้เน้นการร่วมดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโต จนกลายเป็นผืนป่าอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “ป้อง” กล่าวคือ ผู้ระดมทุนปลูกสามารถติดตามผลการปลูกป่า ผ่าน Application Care the Wild เรียนรู้การเติบโตของไม้ การทำงานของชุมชน การมีส่วนร่วมในการขยายผลเพื่อพัฒนาชุมชน และร่วมดูแลเอาใจใส่ไม้ปลูก ให้เติบโตเป็นส่วนสำคัญของการขยายแนวผืนป่าของประเทศต่อไป

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปลูกป่า สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ประกอบกับเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษัทฯ ในการชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมการปลูกป่า ณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจำนวนต้นไม้ที่ปลูกนั้นมากกว่า 4,000 ต้น ในบริเวณกว่า 20 ไร่ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 36 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

การลงทุนและบริจาคเพื่อสังคมปี 2565

การสนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2565

ผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชน

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม