กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานระดับสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ภายใต้กลยุทธ์

“3 Big Moves Strategy” ดังนี้

ขยายการรับรู้ในการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง
ขยายความสามารถในการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมหรือ ตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านกระบวกการทางธุรกิจ
สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม โดยในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินโครงการที่หลากหลายเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านกระบวนทางธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

โครงการ Green Health Project

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ Green Health Project เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และสบู่เหลวล้างมือเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยปี 2563 บริษัทฯ ได้ผลิตและแจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับ 25 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลากหลายแห่ง จำนวนกว่า 4,000 ขวด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนกลีเซอรีนแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาล่า จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่บริษัทฯ ส่งเสริมให้เป็นชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือกว่า 1,6000 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ เช่น ปราจีนบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น

คุณค่าต่อธุรกิจ
 • PR Value 16,061,226 บาท ในปี 2563
 • สร้างเครือข่ายทางธุรกิจในการจัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับหน่วยงานภายนอก 2 หน่วยงาน
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ความสะอาดที่มีส่วนผสม ของกลีเซอรีนจำนวน 3 ผลิตภัณฑ์
 • บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากชุมชนและสังคม
คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • 25 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ
 • ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนที่กว่า 60,000 คน
 • สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา เป็นจำนวนเงิน 70,777 บาทในปี 2563

กิจกรรม Green Health Model

กิจกรรม “Green Health Model” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Green Health Project โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัย

ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายด้วยการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่

 • โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
 • โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด เป็นต้น
 • โรคติดต่อจากการสัมผัสได้โดยตรง เช่น โรคตาแดง โรคเชื้อรา แผลอักเสบที่ผิวหนัง หิด เริม เป็นต้น
คุณค่าต่อธุรกิจ
 • PR Value 985,283.50 บาท ในปี 2563
 • บริษัทฯ ได้รับความความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากชุมชนและสังคม
คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • 7 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง
 • ร้อยละ 90 ของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดี ไม่เป็นโรคติดต่อ

โครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล

บริษัท ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank) ทิ้งแบบหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก”

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างระบบจัดการขยะให้แก่โรงเรียนในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในการคัดแยกขยะ และสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนผ่านการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ตลอดจนช่วยกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านผู้รับซื้อขยะในชุมชนและวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย

คุณค่าต่อธุรกิจ
 • บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากชุมชนและสังคม
คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • 2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 • สร้างรายได้แก่นักเรียน 5,568 บาท
 • ขยะน้ำหนัก 2,149 กิโลกรัม ถูกรับซื้อภายใต้โครงการ