โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate – Friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand  หรือ SCPOPP)

Highlight Videos

โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate – Friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand หรือ SCPOPP)

View Video
GGC VDO Corporate 2022

Highlight Videos

GGC VDO Corporate 2022

View Video
GGC Press Conference "Vision and Our Strategy"

Highlight Videos

GGC Press Conference "Vision and Our Strategy"

View Video
GGC การดำเนินโครงการ Green Heart Project ลดฝุ่น PM 2.5 (ตอนที่ 2)

Highlight Videos

GGC การดำเนินโครงการ Green Heart Project ลดฝุ่น PM 2.5 (ตอนที่ 2)

View Video