การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้นำหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) และหลักการ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน การจัดการของเสียขั้นสุดท้าย รวมถึงการขนส่งในทุกขั้นตอน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ และใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้การขอรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Products: CFP) และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Reduction: CFR)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และฉลากดลดโลกร้อน
ปริมาณ CFP ของเมทิลเอสเทอร์ เท่ากับ 2.27 kgCo2e ในปี 2563
ปริมาณ CFP กลีเซอรีนบริสุทธิ์ เท่ากับ 2.54 kgCo2e ในปี 2563
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Refined Glycerin และ Fatty Alcohol Pre-cut

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถปลูกทดแทนได้ อาทิ ปาล์มน้ำมัน และอ้อย เป็นต้น โดยอัตราส่วนวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติคิดเป็น ร้อยละ 100 ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์หลักทั้ง 3 ประเภท ได้แก่

เมทิลเอสเทอร์ (B100)
น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือก (ไบโอดีเซล) ที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดต้นทุนได้ เมื่อเทียบการกับการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
กลีเซอรีน
เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตตี้แอลกอฮอล์ ซึ่งมีคุณสมบัติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ดูดซับความชื้นได้ และเป็นตัวทำละลายได้ดี ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ถูกนำมาใช้เป้นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย และใช้เป็นสารแขวนลอย (Emulsifier) ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
แฟตตี้แอลกอฮอล์
ใช้เป็นสารตั้งต้น หรือตัวทำละลายในผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและครัวเรือน ซึ่งแฟตตี้แอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำมันพืชธรรมชาติทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อเทียบกับสารตั้งต้นที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์