GGC สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
22 April 2024

GGC สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

GGC CSR Role Model ยกย่องและเชิดชูพนักงานที่มีใจเป็นจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ
20 February 2024

GGC CSR Role Model ยกย่องและเชิดชูพนักงานที่มีใจเป็นจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ

GGC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต เยี่ยมชมกระบวนการผลิต เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้จากห้องเรียน สู่วิชาชีพในอนาคต
22 June 2023

GGC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต เยี่ยมชมกระบวนการผลิต เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้จากห้องเรียน สู่วิชาชีพในอนาคต

GGC ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อการศึกษาและเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “เปลี่ยนขยะ เป็นกองบุญ”
22 June 2023

GGC ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อการศึกษาและเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “เปลี่ยนขยะ เป็นกองบุญ”

GGC ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
27 April 2023

GGC ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

โครงการ “แด่น้องผู้มีความหวังครั้งที่ 30”
28 March 2023

โครงการ “แด่น้องผู้มีความหวังครั้งที่ 30”

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ
17 March 2023

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

GGC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด มาบชลูด-ชากกลาง คัพ ครั้งที่ 5
06 December 2022

GGC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด มาบชลูด-ชากกลาง คัพ ครั้งที่ 5

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน ส่งต่อของมือสอง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้
06 December 2022

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน ส่งต่อของมือสอง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้