ได้รับการประเมิณในระดับ A- ด้าน Climate Carbon Disclosure Project

Highlight Awards

ได้รับการประเมิณในระดับ A- ด้าน Climate Carbon Disclosure Project

โดย Bureau Veritas ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านกลไกการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของคาร์บอน
UN Global Compact

Highlight Awards

UN Global Compact

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก UN Global Compact โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) เป็น 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก และ 1 ใน 2 องค์กรชั้นนำของไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) 2 ปีซ้อน จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง มุ่งขยายผลไปยังห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลก
Awarded as 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan

Highlight Awards

Awarded as 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan

Outstanding Award for Safety, Occupational Health and Environment From the Ministry of Labor and Social Welfare 2014

Highlight Awards

Outstanding Award for Safety, Occupational Health and Environment From the Ministry of Labor and Social Welfare 2014

ได้รับการประเมิณในระดับ A- ด้าน Climate Carbon Disclosure Project

ได้รับการประเมิณในระดับ A- ด้าน Climate Carbon Disclosure Project

โดย Bureau Veritas ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านกลไกการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของคาร์บอน
Eco Factory +SV Award

Eco Factory +SV Award

ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรม เชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม Eco Factory +SV Award ในระดับ Gold Plus หรือ ระดับสูงสุด ประจำปี 2565
CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูล ความยั่งยืนประจำปี 2565

ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูล ความยั่งยืนประจำปี 2565

รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 3
UN Global Compact

UN Global Compact

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก UN Global Compact โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) เป็น 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก และ 1 ใน 2 องค์กรชั้นนำของไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) 2 ปีซ้อน จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง มุ่งขยายผลไปยังห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลก
ผลการประเมินในระดับ C (Awareness Level) ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change)

ผลการประเมินในระดับ C (Awareness Level) ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับ C (Awareness Level) ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภายใต้กรอบการประเมินของสถาบันประเมินความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือระดับโลก Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2564

Thailand Sustainability Investment (THSI)

Thailand Sustainability Investment (THSI)

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนอยู่ในกลุ่มรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC

บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นครั้งที่ 1 ตอกย้ำการดำเนินงานอย่างโปร่งใส นับเป็นความภาคภูมิใจและแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของ GGC ซึ่งเป็นภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการนำนโยบายต่อต้านทุกจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

The Prime minister's industry Award 2021

The Prime minister's industry Award 2021

บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 จากการนำเสนอการดำเนินโครงการ Green Health Project ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการนำ “กลีเซอรีน” ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาต่อยอดและเป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย เช่น เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และสบู่เหลวล้างมือ นำมาใช้ในโครงการฯ และดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกันกับคู่ค้าและองค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนในประเทศ
รางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่นจังหวัดระยอง

รางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่นจังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการฮาลาล จากสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง และฝ่ายบริหารกิจการฮาลาล อยู่ในระดับ Credit (ดี) ที่มีผลงานการจัดการคุณภาพด้านฮาลาลตามข้อบังคับคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

GGC รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ (ระดับทอง) ปี 2559

GGC รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ (ระดับทอง) ปี 2559