GGC รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

Highlight Awards

GGC รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ดูเพิ่มเติม
รางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2558

Highlight Awards

รางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2558

ดูเพิ่มเติม
รางวัล 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2557

Highlight Awards

รางวัล 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2557

ดูเพิ่มเติม
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

Highlight Awards

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

ดูเพิ่มเติม
GGC รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

GGC รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

GGC รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ (ระดับทอง) ปี 2559

GGC รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ (ระดับทอง) ปี 2559

รางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2558

รางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2558

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2558 (จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2558 (จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

รางวัล 2015 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2558

รางวัล 2015 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2558

รางวัล 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2557

รางวัล 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2557

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

รางวัล CSR-DIW Award ประจำปี 2557 (จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

รางวัล CSR-DIW Award ประจำปี 2557 (จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

รางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2557 : เอกสารแนบฉบับที่ 1

รางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2557 : เอกสารแนบฉบับที่ 1

Zero Accident Award ประจำปี 2557 (จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

Zero Accident Award ประจำปี 2557 (จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

รางวัล 2013 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2556

รางวัล 2013 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2556