ได้รับการประเมิณในระดับ A- ด้าน Climate Carbon Disclosure Project

Highlight Awards

ได้รับการประเมิณในระดับ A- ด้าน Climate Carbon Disclosure Project

โดย Bureau Veritas ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านกลไกการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของคาร์บอน
UN Global Compact

Highlight Awards

UN Global Compact

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก UN Global Compact โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) เป็น 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก และ 1 ใน 2 องค์กรชั้นนำของไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) 2 ปีซ้อน จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง มุ่งขยายผลไปยังห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลก
รางวัล 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2557

Highlight Awards

รางวัล 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan ประจำปี 2557

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

Highlight Awards

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 (จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

ได้รับการประเมิณในระดับ A- ด้าน Climate Carbon Disclosure Project

ได้รับการประเมิณในระดับ A- ด้าน Climate Carbon Disclosure Project

โดย Bureau Veritas ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านกลไกการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของคาร์บอน
Eco Factory +SV Award

Eco Factory +SV Award

ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรม เชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม Eco Factory +SV Award ในระดับ Gold Plus หรือ ระดับสูงสุด ประจำปี 2565
CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูล ความยั่งยืนประจำปี 2565

ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูล ความยั่งยืนประจำปี 2565

รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 3
UN Global Compact

UN Global Compact

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก UN Global Compact โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) เป็น 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก และ 1 ใน 2 องค์กรชั้นนำของไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) 2 ปีซ้อน จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง มุ่งขยายผลไปยังห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลก
ผลการประเมินในระดับ C (Awareness Level) ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change)

ผลการประเมินในระดับ C (Awareness Level) ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับ C (Awareness Level) ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภายใต้กรอบการประเมินของสถาบันประเมินความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือระดับโลก Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2564

Thailand Sustainability Investment (THSI)

Thailand Sustainability Investment (THSI)

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนอยู่ในกลุ่มรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC

บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นครั้งที่ 1 ตอกย้ำการดำเนินงานอย่างโปร่งใส นับเป็นความภาคภูมิใจและแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของ GGC ซึ่งเป็นภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการนำนโยบายต่อต้านทุกจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

The Prime minister's industry Award 2021

The Prime minister's industry Award 2021

บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 จากการนำเสนอการดำเนินโครงการ Green Health Project ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการนำ “กลีเซอรีน” ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาต่อยอดและเป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย เช่น เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และสบู่เหลวล้างมือ นำมาใช้ในโครงการฯ และดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกันกับคู่ค้าและองค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนในประเทศ
รางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่นจังหวัดระยอง

รางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่นจังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการฮาลาล จากสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง และฝ่ายบริหารกิจการฮาลาล อยู่ในระดับ Credit (ดี) ที่มีผลงานการจัดการคุณภาพด้านฮาลาลตามข้อบังคับคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

GGC รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ (ระดับทอง) ปี 2559

GGC รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ (ระดับทอง) ปี 2559