บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับนานาประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น เป้าหมายหลัก 4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 เป้าหมายที่ 7 เป้าหมายที่ 12 และเป้าหมายที่ 13 และเป้าหมายรอง 1 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายรอง

เป้าประสงค์ 11.6

แนวทางในการสนับสนุน

บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ในเขตเมืองมีความยั่งยืน

โครงการของบริษัทฯ ที่สนับสนุน SDGs

  • โครงการการจัดการขยะอินทรีย์เกาะกกโมเดล
  • โครงการ Green Heart Project
  • โครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล