การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Approach to Stakeholder Engagement) GRI 2-16 (2021), GRI 2-25 (2021), GRI 2-29 (2021)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าและลดผลการกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม (process to remediate negative impacts) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและรับความคิดเห็นที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย (communication channels for stakeholders to raise their concerns) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อคิดเห็นต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจและวางแผนดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บริษัทฯ จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักทั้งภายในและภายนอกองค์กร ออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/นักวิเคราะห์ GRI 2-25 (2021)
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/นักวิเคราะห์ GRI 2-25 (2021)
ความคาดหวังประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และเข้าถึงได้ง่าย
 • บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน
 • ขยายขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุน และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยยังคงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4” ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2561
 • บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างโปร่งใส ครบถ้วน และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น สถาบันการเงินและนักวิเคราะห์อยู่เสมอ
 • บริษัทฯ วิเคราะห์ทิศทางการตลาดของโลกเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาด รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง
 • รับทราบข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ ผ่านรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ
 • การแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัทฯ
 • การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 • การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 • การเข้าร่วมการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่กลุ่มลูกค้า กองทุน นักลงทุนรายย่อย (High Net Worth) ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ
 • ช่องทางการติดต่อสอบถามด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ถึงเลขานุการบริษัทฯ Corporategovernance@ggcplc.com
 • ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ สำหรับนักลงทุนผ่านทาง ir@ggcplc.com
 • เว็บไซต์ของบริษัทฯ: https://www.ggcplc.com/th/contact-us
การสร้างคุณค่าร่วมกัน
 • รับทราบเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างรวดเร็ว และการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 • มีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน สามารถบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 • ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคาดหวังประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • การดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทฯ แสดงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ
 • บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทฯ สนับสนุนการเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพ สภาพแวดล้อม และส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
 • บริษัทฯ ขยายการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมและชุมชนไปยังพื้นที่ห่างไกล
 • บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และทันท่วงที
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงงานรอบด้าน
 • รับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะก่อให้เกิดข้อร้องเรียน
 • วางมาตรการป้องกันและรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชนและสังคม ซึ่งยังคงดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 • บริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ พร้อมทั้งขยายขอบเขตการดำเนินโครงการฯไปยังพื้นที่ทั่วประเทศ
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนจำนวน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
 • โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ครั้ง ในปี 2565
 • การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน 1 ครั้งต่อปี
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัทฯ
 • เว็บไซต์ของบริษัทฯ: http://www.ggcplc.com/th/contact-us
 • https://www.facebook.com/CSR-PR-Global-Green-Chemicals
การสร้างคุณค่าร่วมกัน
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ ชุมชน และสังคม ที่พร้อมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
 • สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีภายในชุมชนและสังคม
 • ขยายโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงแก่ชุมชน
ภาครัฐ
ภาครัฐ
ความคาดหวังประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงได้ง่าย
 • บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินงานตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน
 • บริษัทฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำมาตรการรองรับ
 • บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติ
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิการดำเนินงานตามข้อกำหนด กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดตั้งคณะกรรมการย่อยต่างๆ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและความยั่งยืน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ ผ่านนโยบายต่างๆ เช่น โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เป็นโครงการนำร่องตามนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ของประเทศ และการรณรงค์
 • นำเสนอข้อความเห็นร่วมกับภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียในการผลักดันการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ซึ่งเป็นน้ำมันเกรดมาตรฐานของประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
 • บริษัทฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐอีกด้วย
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
 • ช่องทางการติดต่อสอบถามด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ถึงเลขานุการบริษัท Corporategovernance@ggcplc.com
การสร้างคุณค่าร่วมกัน
 • การเติบโตของอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • การผลักดันนโยบายของภาครัฐ
พนักงาน
พนักงาน
ความคาดหวังประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • บริษัทฯ สื่อสารข้อมูลภายในอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมให้กับพนักงานในทุกระดับ
 • บริษัทฯ มีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 • บริษัทฯ จัดสรรสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคน
 • มีแนวทางการเจริญเติบโตในสายอาชีพที่มั่นคง (Sustainable Career Path) ตามแต่ละหน่วยงาน
 • ความเท่าเทียมของการเติบโตในหน้าที่การงาน
 • ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพที่มีคุณภาพ
 • การได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่า
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพจิตมใจของพนักงานด้วยความเอาใจใส่ และการดูแลที่ดี
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการรับรู้ของพนักงานผ่านการสื่อสารอย่างโปร่งใสและชัดเจน
 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพพนักงาน พร้อมทั้งดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันและเป็นพิเศษในสถาวะวิกฤตอย่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณามอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานไตรมาสละ 1 ครั้ง
 • แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรประจำปี
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัทฯ
 • เว็บไซต์ของบริษัทฯ: http://www.ggcplc.com/th/contact-us
การสร้างคุณค่าร่วมกัน
 • ความสัมพันธ์อันดี
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและยั่งยืน
 • ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มั่นคง
 • การเพิ่มพูนและพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
คู่ค้า/ คู่ค้าทางธุรกิจ
คู่ค้า/ คู่ค้าทางธุรกิจ
ความคาดหวังประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
 • ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาสินค้า หรือโครงการเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจ
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • บริษัทฯ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์ และปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค ภายใต้กฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและสินค้าที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืนที่คลอบคลุมทางมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
 • บริษัทฯ สนับสนุนการยกระดับการจัดการความปลอดภัยที่คลอบคลุมมาถึงผู้รับเหมา
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมคู่ค้าประจำปี
 • การประเมินคู่ค้าประจำปี
 • Supplier Visit ประจำปี
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัทฯ
 • เว็บไซต์ของบริษัทฯ: http://www.ggcplc.com/th/contact-us
การสร้างคุณค่าร่วมกัน
 • การเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯ
 • ความสัมพันธ์อันดี
 • ความมั่นคงในสายห่วงโซ่อุปทาน
 • การเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident)
ลูกค้า
ลูกค้า
ความคาดหวังประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
 • ร่วมกันพัฒนาสินค้า หรือโครงการเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจ
 • คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการผลิตพร้อมทั้งนำส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและตรงต่อเวลา
 • บริษัทฯ ร่วมมือกับลูกค้าในการจัดทำโครงการต่างๆ อาทิ โครงการทดลองใช้ B100 ในเครื่องจักรเพื่อการเกษตร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 • บริษัทฯ ยังร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกคิดค้น วิจัย และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อนำออกสู่ตลาด
 • บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกราย
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมลูกค้าประจำปี
 • การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัทฯ
 • เว็บไซต์ของบริษัทฯ: http://www.ggcplc.com/th/contact-us
 • จัดแสดงนิทรรศการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การสร้างคุณค่าร่วมกัน
 • การเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯ
 • ความสัมพันธ์อันดี
 • ความมั่นคงในห่วงโซ่คุณค่า
 • การมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด