บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความปลอดภัยในทุกการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงป้องกันการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ ตลอดจนผลกระทบเชิงลบต่อ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากอุบติเหตุหรืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

เป้าหมายการดำเนินงาน

จำนวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต
Tier 1 เป็น
0
ในปี 2564
จำนวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต
Tier 2 เป็น
0
ในปี 2564
อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)
0
ในปี 2564
บริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมทั้งมีระบบการบริหารจัดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System: OEMS) และจัดทำกลยุทธ์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) พร้อมทั้งจัดทำโครงการต่าง ๆ ส่งเสริมความปลอดภัยในองค์กรครอบคลุมความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) และความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) ของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety)

บริษัทฯ มีระบบบริหารความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างปลอดภัย โดยจัดทำโครงการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต อาทิ

โครงการตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต (Field Risk Assessment)

จัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบ่งชี้ความเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการออกแบบหรือขั้นตอนการทำงาน ซึ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ส่งผลให้พนักงานสามารถสังเกตสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต ตลอดจนความบกพร่องในอุปกรณ์การใช้งาน

โครงการ Operational Discipline (OD)

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวินัยในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่หัวหน้างาน รวมถึงหาแนวทางการแก้ไขหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในกระบวนการผลิต ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีสำหรับพนักงานในองค์กร

ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)

บริษัทฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยส่วนบุคคลภายใต้วัฒนธรรม B-CARES เพื่อลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน

โดยในปี 2564 มีโครงการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลที่โดดเด่น อาทิ

โครงการ Safety Walk and Observation (SWO)

ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย (Vice President) นำทีมเดินสังเกตการณ์เพื่อสำรวจกิจกรรมและพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกและติดตามการแก้ไขในการเดินสำรวจครั้งต่อไป ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยของผู้บริหาร และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัยระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

โครงการ Understand Risk

พูดคุย และสอบถามผู้ปฏิบัติงานถึงความเข้าใจและความสามารถในการระบุความเสี่ยง และขั้นตอนการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยไม่เพียงพอ จะจัดการอบรมถึงแนวทางทางการป้องกันความเสี่ยงที่ถูกต้องต่อไป

โครงการ One Supervisor One BCAREs project

ให้พนักงานและผู้รับเหมาส่งโครงการปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงานของตนเองเข้าร่วมประกวด เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและพัฒนาแนวความคิดด้านการปรับปรุงการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2561 2562 2563 2564 เป้าหมาย 2564
อุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier 1 และ Tier 2 (กรณี)
อุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier 1 0 0 0 0 0
อุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier 2 0 0 0 0 0
อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (กรณี/ หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน)
LTIFR ของพนักงาน 0 0 0 0 0
LTIFR ของผู้รับเหมา 0 0 0 0 0
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)
พนักงาน 0 0 0 0 0
ผู้รับเหมา 0 0 0 0 0