ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปไตรมาส 1 ปี 2567

รายได้จากการขาย

ล้านบาท

EBITDA / Adjusted EBITDA

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(ร้อยละ)

งบแสดงฐานะการเงิน

(1) Adjusted EBITDA คือ EBITDA ที่ไม่รวมผลกระทบจาก Stock Gain/(Loss) และค่าเผื่อมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (NRV)