ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในท้องตลาด ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายและโอกาสอันดีของบริษัทฯ ที่จะคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังสามารถหาช่องทางต่อยอดธุรกิจไปสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด และปล่อยมลพิษน้อยที่สุด

เป้าหมายการดำเนินงาน

มูลค่าการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคิดเป็น
44.2 ล้านบาท
ในปี 2564
วางแผนโครงการความร่วมมือสร้างนวัตกรรม (Open Innovation) ในระยะสั้นโดยโครงการใหม่คิดเป็น
ร้อยละ 100
ของโครงการทั้งหมด
บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งพัฒนางานวิจัยและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านการบริหารจัดการนวัตกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิต (Process Innovation)

นวัตกรรมแบบเปิด

บริษัทฯ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนตอบโจทย์ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยการลงทุนและทำการวิจัยร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจและหน่วยงานภายนอก อาทิ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีโครงการนวัตกรรมแบบเปิดที่โดดเด่น อาทิ

โครงการ Bio-Succinic Acid

บริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตรลงทุนวิจัยการผลิต Bio-Succinic Acid (BSA) ที่ใช้น้ำตาลทรายดิบจากอ้อยเป็นวัตถุดิบ ซึ่ง BSA นั้นเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติกชีวภาพ และเป็นวัตถุดิบที่สามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย จากผลการดำเนินโครงการ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการพัฒนาน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยากจากน้ำมันปาล์ม และนำร่องการทดสอบภาคสนามเชิงบูรณาการ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน (Development of Less Flammable Bio-Transformer Oil From Palm Oil and Integrated Pilot Field Test to Promote Its Commercial And Sustainable Use)

เพื่อบรรเทาภาวะน้ำมันปาล์มล้นตลาด บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนาโครงการนำร่องในการผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยากจากน้ำมันปาล์มด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ และทดสอบการใช้งานจริงภาคสนามในหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำมันปาล์มของประเทศไทยให้สูงขึ้นร้อยละ 565 อีกทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ในหม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายขอบเขตการพัฒนาและวิจัยเพิ่มมูลค่าต่อยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภค โดยในปี 2564 มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น อาทิ

การพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ (Value Added Development for Fatty Alcohol Residue)

บริษัทฯ นำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ (Fatty Alcohol Residue) มาเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์เคลือบเงารถยนต์ ผลิตภัณฑ์เคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว เทียมหอม ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณารอรับอนุสิทธิบัตรโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Car Wax
Scented Candle
Aroma Balm
Wood Polishes

นวัตกรรมกระบวนการ

บริษัทฯ มุ่งพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิต เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหลากหลายโครงการ อาทิ

โครงการลดการใช้พลังงานไอน้ำในกระบวนการทำเมทิลเอสเทอร์ (B100) ให้บริสุทธิ์

บริษัทฯ ปรับปรุงขั้นตอนการเดินเครื่องจักรในกระบวนการทำเมทิลเอสเทอร์ (B100) ให้บริสุทธิ์อย่างเหมาะสม โดยลดการใช้พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้ปริมาณไอน้ำแรงดันสูงลงได้ 0.92 ตันต่อชั่วโมง และลดการใช้ไฟฟ้าลดลงได้ 28.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 1.74 ล้านบาทต่อปี

ผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม

2561 2562 2563 2564 เป้าหมาย 2564
มูลค่าการลงทุนด้านวิจัย และนวัตกรรม (R&D Spending) (ล้านบาท) 5.1 20.35 16.6 13.7 44.2
สัดส่วนการลงทุนด้านวัตกรรมเทียบกับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (ร้อยละ) 0.031 0.155 0.091 0.066 0.222
จำนวนพนักงานด้านวิจัยและพัฒนา (คน) 2 2.03 2 2 2