2548
การก่อตั้งบริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด (ชื่อบริษัทฯ ในขณะนั้น) โดยมีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%
2549

การก่อตั้ง TFA

และธุรกิจร่วมกับ Cognis (BASF) เพื่อผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์

2550
โรงงานเมทิลเอสเทอร์เริ่มการทดลองการเดินเครื่องจักร
2551

โรงงานเมทิลเอสเทอร์

เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

โรงงานแฟตตี้แอลกอฮอล์

เริ่มการทดลองการเดินเครื่องจักรและดำเนินการเชิงพาณิชย์

บริษัทฯ เห็นชอบในการใช้เทคโนโลยี Cognis (BASF)

ของประเทศเยอรมันในกระบวนการผลิตของ TFA อย่างเต็มรูปแบบ

2554
พัฒนาและเพิ่มกำลังกระบวนการผลิตของแฟตตี้แอลกอฮอล์เป็น 110,000 ตันต่อปี
2555
ขยายกำลังกระบวนการผลิตของแฟตตี้แอลกอฮอล์เป็น 115,000 ตันต่อปี
2557
ขยายกำลังกระบวนการผลิตของเมทิลเอสเทอร์เป็น260,000 ตันต่อปี
2558
ขยายกำลังกระบวนการผลิตของเมทิลเอสเทอร์เป็น300,000 ตันต่อปี
2559
เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด เป็น
“บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)”

ถือหุ้นบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ในสัดส่วน 50%
2560
ร่วมลงนามความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนา คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)

พิธีวางศิลาฤกษ์

โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2


การเริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก

2561
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการลงทุน Biocomplex เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ในพื้นที่นำร่อง จังหวัดนครสวรรค์ กับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS

จัดตั้งบริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำกัด (GGC BIO)
2562
จัดตั้งบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด (GKBI)

ดำเนินการเชิงพาณิชย์ โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทริ์น อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ลงนามสัญญาเงินกู้ เพื่อการก่อสร้างโครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์”

จัดพิธีลงเสาเข็มเอกมงคลฤกษ์โครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์”

2565
1 ตุลาคม 2565
รับโอนกิจการบริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด มาที่ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)