บริษัทฯ มุ่งมั่นลดปริมาณและจัดการของเสียอย่างประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ทั้งของเสียอันตรายและไม่อันตราย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากร ตลอดจนสามารถช่วยบริษัทฯ ในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียอีกด้วย

เป้าหมายการดำเนินงาน

ลดปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตรายไปฝังกลบ
เป็นศูนย์
อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการของเสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการกำจัดของเสียแบบอันตรายและไม่อันตราย เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดโดยใช้แนวทาง 3Rs ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย การลดปริมาณการเกิดของเสีย (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการของเสียผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการ Spent Bleaching Clay

บริษัทฯ ประยุกต์ใช้หลักการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยนำดินฟอกสีที่ใช้แล้วซึ่งเป็นของเสียจากขั้นตอนการฟอกสีน้ำมันปาล์มดิบมาผสมกับเชื้อเพลิงอื่น ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าได้ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดได้ 691.60 ตันต่อปี และประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียได้ 746,499 บาทต่อปี

จากการดำเนินการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
ปี 2564
ปริมาณของเสีย (ตัน)
ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น
N/A
ปริมาณของเสียที่นำไปใช้/รีไซเคิล/ขาย
N/A
ปริมาณของเสียที่ทิ้งทั้งหมด
ปริมาณของเสียอันตราย