แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการของเสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการกำจัดของเสียแบบอันตรายและไม่อันตราย เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดโดยใช้แนวทาง 3Rs ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย การลดปริมาณการเกิดของเสีย (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการของเสียผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการ Glycerin Residue (มาบตาพุด Integration)

บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากของเสียจากการผลิตกลีเซอรีน (Glycerin Residue) ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้ามาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งโครงการนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ บริษัทฯ โดยสามารถลดปริมาณของเสียได้ถึง 6,500 ตันต่อปี และช่วยการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการและขนส่งของเสียในแต่ละปี

โครงการ Spent Bleaching Clay

บริษัทฯ ศึกษาการใช้ดินฟอกสีที่ใช้แล้วซึ่งเป็นของเสียจากขั้นตอนการฟอกสีน้ำมันปาล์มดิบมาผสมกับเชื้อเพลิงอื่น ๆ ในการสร้างพลังงานให้แก่โรงงานไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดได้ประมาณ 1,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียได้ประมาณ 980,000 บาทต่อปี

จากการดำเนินการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
ปี 2563
ปริมาณของเสีย (ตัน)
ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ปริมาณของเสียที่นำไปใช้/รีไซเคิล/ขาย
ปริมาณของเสียที่ทิ้งทั้งหมด