วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน

พันธกิจ

ลูกค้า

คิดค้นนวัตกรรมและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสีย

สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอย่างสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

พนักงาน

สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน

สังคม

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GREEN FLAGSHIP

เป็นบริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Flagship Company) ของกลุ่ม GC

กลยุทธ์ของบริษัทฯ

ทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน การสร้างการเติบโตทางธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ สำหรับสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมีกลยุทธ์หลัก ดังนี้