คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILITY DEVELOPMENT COMMITTEE, SDC)

มีหน้าที่บริหารในระดับนโยบาย มีสมาชิกประกอบด้วย

 1. กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ
  ผู้จัดการฝ่ายทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  ผู้จัดการส่วน หน่วยงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  และผู้จัดการส่วน หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นกรรมการ

บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDC

 1. กำหนด และทบทวนนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล
 2. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติสร้างการมีส่วนร่วม กับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง GC Group
 3. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร และบุคคลากร เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

คณะทำงานโครงการ DJSI READINESS (DJSI READINESS AGENTS, DRA)

มีหน้าที่บริหารในระดับปฏิบัติการ สมาชิกประกอบด้วย

 1. ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัทฯ เป็นประธานคณะทำงาน
 2. ผู้จัดการส่วนทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นคณะทำงาน

บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDC

 1. กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน ดัชนีวัดผลให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ GC Group
 2. พัฒนากลไกการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักสากล อาทิ DJSI UNGC CDP
 3. กำหนดกลยุทธ์ จัดทำหรือปรับปรุง แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ DJSI Readiness รวมถึงดำเนินการจัดทำเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ
 4. นำเสนอแผนการดำเนินงาน เพื่อปิด Gap โครงการ DJSI Readiness
 5. ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในการปิด Gap โครงการ DJSI Readiness