รางวัลและเกียรติบัตร CSR DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Highlight Awards

รางวัลและเกียรติบัตร CSR DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจาก UN Global Compact โดยองค์การสหประชาติ (United Nations: UN) เป็น 1 ใน 41 องค์กรระดับโลกให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD)

บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจาก UN Global Compact โดยองค์การสหประชาติ (United Nations: UN) เป็น 1 ใน 41 องค์กรระดับโลกให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD)

รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2563 (THSI)

รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2563 (THSI)

รางวัลและเกียรติบัตร CSR DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลและเกียรติบัตร CSR DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) ต่อเนื่องปีที่ 8 และรางวัลธงธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวทอง) ต่อเนื่องปีที่ 3

รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) ต่อเนื่องปีที่ 8 และรางวัลธงธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวทอง) ต่อเนื่องปีที่ 3