กระบวนการประเมินประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน GRI 3-1 (2021)

บริษัทฯ จัดทำรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ โดยคัดเลือกและประเมินประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา ความยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่กับการคำนึงถึงประเด็นที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยอ้างอิงตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2022 Integrated Reporting (IR) Framework ของ International Integrated Reporting Council (IIRC) Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) รวมถึงคู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ทั้งนี้การจัดลำดับของประเด็นสำคัญมีขั้นตอนจัดทำอ้างอิง GRI โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ทำความเข้าใจบริบทขององค์กร
ทำความเข้าใจบริบทขององค์กร

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งภายในและภายนอกในบริบทของความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชาญ การหาข้อมูลจากแนวโน้มการตอบสนองต่อประเด็นสำคัญทั่วโลก และจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมไปถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ เพื่อนำมาเทียบกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความท้าทายในการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพูดคุยและสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ในการจัดทำการประเมิน หรือทบทวนการระบุประเด็นสำคัญจะมีการจัดทำขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อเฟ้นหาประเด็นสำคัญ การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อบริษัทฯ ได้อย่างทันท่วงที

ระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นและที่อาจเกิดขึ้น
ระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นและที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ชุมชนและสังคม ภาครัฐ พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เพื่อพูดคุยและสอบถามความกังวล และความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่มีความสำคัญว่าประเด็นเหล่านั้นสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวก และเชิงลบ ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งการวิเคราะห์ และระบุประเด็นสำคัญนี้ ได้เป็นไปตามการจัดทำ Double Materiality ที่สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการคำนึงถึงการระบุผลกระทบทั้งจากภายนอกที่มีต่อองค์กร และผลกระทบขององค์กรที่มีต่อภายนอก

ทั้งนี้ การทราบถึงผลกระทบเหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการรับมือผละกระทบเชิงลบ และสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ประเมินผลกระทบที่มีนัยสำคัญ
ประเมินผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

หลังจากที่ทราบถึงประเด็นผลกระทบจากประเด็นที่มีความสำคัญของบริษัทฯ ในขั้นตอนที่ 2 แล้ว บริษัทฯ ทำการรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสิทธิมนุษยชน โดยพิจารณาจาก ความเป็นไปได้ในการเกิดผลกระทบเหล่านั้น (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบเหล่านั้น (Severity) ซึ่งภายใต้ความรุนแรง บริษัทฯ จะคำนึงถึงขนาดพื้นที่ หรือจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบ (Scale) ขอบเขตของผลกระทบเหล่านั้นว่าสูง หรือต่ำ (Scope) และความยากง่ายในการแก้ไข ฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น ๆ (Remendability) โดยเฉพาะผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น

จัดลำดับความสำคัญของผลกระทบที่สำคัญ
จัดลำดับความสำคัญของผลกระทบที่สำคัญ

บริษัทฯ นำผลคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดลำดับประเด็นที่มีความสำคัญของบริษัทฯ และมีการนำผลที่ได้มาทำการทดสอบโดยเทียบกับแนวโน้มความสำคัญของประเด็นที่มีความสำคัญในระดับสากล และนำเสนอผลการประเมินประเด็นสำคัญกับบริบท เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในมิติต่าง ๆ และกำหนดเนื้อหาของรายงานบูรณาการความยั่งยืน ปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอก สำหรับกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการรวบรวมและประเมินผลข้อมูล เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ความชัดเจน และความถูกต้องของข้อมูล โดยผลการรับรองได้แสดงไว้ท้ายเล่ม ภายใต้หัวข้อภาคผนวก (Appendix)

กระบวนการกำหนดเนื้อหาการรายงาน

ผลการจัดลำดับประเด็นสำคัญ

ประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน GRI 3-3 (2021)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • การดำเนินงานตามจรรยาบรรณธุรกิจส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที
ผลกระทบเชิงลบ
 • การกำกับดูแลกิจการที่ไม่ดี หรือมีการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะนำมาซึ่งการสูญเสียความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ผลกระทบเชิงบวก
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดีนำมาซึ่งความเชื่อมั่นต่อบริษัท และผลประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
-

ภายนอกองค์กร
นักลงทุน
ลูกค้า
ภาครัฐ
คู่ค้า
ชุมชนและสังคม
GRI
GRI 2 General Disclosure 2021
SDGs
การจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นำมาซึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,436 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 29.2 ล้านบาท
 • สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำกว่า 50% ของผลิตภัณฑ์ในปี 2565
ผลกระทบเชิงลบ
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจะส่งผลต่อการได้มาซึ่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีราคาสูงขึ้น กว่า30% ในวัตถุดิบอ้อย และ 40% ในวัตถุดิบปาล์มน้ำมัน หรือมีผลกระทบต่อการผลิต นำมาซึ่งการหยุดชะงักในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ผลกระทบเชิงบวก
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
 • ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่สนใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีการดำเนินงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • หน่วยงานภาครัฐได้รับการสนับสนุนการออกนโยบายหรือมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบเชิงลบ
 • เกษตรกรประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนำมาซึ่งจำนวนในการผลิตที่ต่ำ ลง และอาจจะรวมไปถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ต่ำลงอีกด้วย
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
พนักงาน

ภายนอกองค์กร
นักลงทุน
ลูกค้า
ภาครัฐ
คู่ค้า
ชุมชนและสังคม
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
GRI
 • GRI 305 Emission 2016: SOx, NOx and other significant air emissions (GRI 305-7)
 • GRI 303 Water and Effluent 2018: Water Withdrawal (GRI 303-3), Water Discharge (GRI 303-4), Water Consumption (GRI 303-5)
 • GRI 306 Waste 2020: Waste Generated (GRI 306-3), Waste Diverted from Disposal (GRI 306-4), Waste Directed to Disposal (GRI 306-5)
 • GRI 302 Energy 2016: Energy Consumption within the organization (GRI 302-1), Total energy consumption outside the organization (GRI 302-2); Energy intensity (GRI 302-3)
 • GRI 305 Emissions 2016: Direct (Scope 1) GHG Emissions (GRI 305-1), Energy Indirect (Scope 2) GHG Emissions (GRI 305-2), Other Indirect (Scope 3) GHG Emission (GRI 305-3)
SDGs
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที นำมาซึ่งแผนงานการรับมือ (Business Continuous Plan) ที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ผลประกอบการ และการดำเนินงานของบริษัทฯ
ผลกระทบเชิงลบ
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจนำมาซึ่งความล้มเหลวในการดำเนินงานทางธุรกิจ และส่งผลกระทบทางลบแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ผลกระทบเชิงบวก
 • การจัดทำแผนการรับมือความเสี่ยง สามารถลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งเรื่องของ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบเชิงลบ
 • ผลกระทบจากความเสี่ยงที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจจะส่งผลให้ผลประกอบการที่ต่ำลง และ ราคาหุ้นของบริษัทที่ต่ำลง นำมาซึ่งผลตอบแทนทางการเงินที่ต่ำลง ต่อนักลงทุน
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
พนักงาน

ภายนอกองค์กร
นักลงทุน
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ISR:
 • การประเมินความเสี่ยง
 • ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
 • วัฒนธรรมความเสี่ยง

GRI
-
SDGs
การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือฉลากลดโลกร้อน กว่าร้อยละ 56 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 206,322.55 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า
 • ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำของบริษัทฯ คิดเป็น 34% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 243,097.80 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ผลกระทบเชิงบวก
 • การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
 • การนำเสนอ ลงทุน และ วิจัยในผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ สามารถพลักดันและสร้างการเรียนรู้ให้กับอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีภัณฑ์ในเมืองไทย
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
-

ภายนอกองค์กร
ภาครัฐ
คู่ค้า
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ISR:
 • ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ
 • นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

GRI
GRI 301 Material 2016: Material used by weight or volume (GRI 301-1)
SDGs
การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลพนักงาน
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • การพัฒนาศักยภาพของพนักงานสามารถส่งผลถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การสร้างโอกาสการเติบโตขอบพนักงานที่ชัดเจนสามารถสร้างการดึงดูดพนักงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถรักษาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลกระทบเชิงลบ
 • การที่ไม่มีแผนงานการดูแลพนักงานที่ดี อาจนำมาซึ่งชื่อเสียงที่ไม่ดีของบริษัทฯ และทำให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ (Skilled Labor) ไม่เลือกที่จะทำงานร่วมกับบริษัทฯ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ผลกระทบเชิงบวก
 • การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งผลให้พนักงานได้มีโอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพได้ดียิ่งขึ้น
 • การพัฒนาความสามารถของพนักงาน เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญ และศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
พนักงาน

ภายนอกองค์กร
นักลงทุน
ภาครัฐ
คู่ค้า
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ISR:
 • การพัฒนาพนักงาน
 • การดูแลพนักงาน
 • การดึงดูดพนักงาน
 • การสรรหาพนักงาน

GRI
 • GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 2016: Ratio of basis salary and remuneration (GRI 405-2)
 • GRI 2 General Disclosure 2021 (GRI 2-7)
SDGs
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • สร้างความมั่นคงทางด้านการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทฯ คู่ค้า และหุ้นส่วนธุรกิจ
 • ลดต้นทุนการผลิต ทำให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
 • เกิดความต่อเนื่องของการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ผลกระทบเชิงลบ
 • การคัดเลือกคู่ค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจนำมาซึ่งปัญหาที่เกิดจากคู่ค้าที่ละเมิดกฎหมาย หรือปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน นำมาซึ่งการสูญเสียชื่อเสียงแก่บริษัทฯ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ผลกระทบเชิงบวก
 • ความพลักดัน และให้ความรู้แก่เกษตรกรในประเทศไทยในการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในไทย ลดการตัดไม้ทำลายป่า และลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจาการปลูกปาล์มน้ำมัน และวัตถุดิบทางการเกษตรอื่น ๆ
ผลกระทบเชิงลบ
 • การไม่ส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
-

ภายนอกองค์กร
นักลงทุน
ลูกค้า
ภาครัฐ
คู่ค้า
ชุมชนและสังคม
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ISR:
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
 • การบริหารวัตถุดิบ
 • การบริหารระบบขนส่งและคลังสินค้า

GRI
 • GRI 308 Supplier Environmental Assessment 2016: Disclosure GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria
 • GRI 414 Suppliers Social Assessment 2016: Disclosure GRI 414-1 New Suppliers that were screened using social criteria
SDGs
นวัตกรรม
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • คู่ค้าและลูกค้ามีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับทางบริษัท
 • การลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คิดเป็น 1.96 ล้านบาท
ผลกระทบเชิงลบ
 • การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมที่ล่าช้า อาจจะส่งผลให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาด(Business Competitiveness) และก่อให้เกิดการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดต่อคู่แข่ง
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ผลกระทบเชิงบวก
 • ชุมชน ลูกค้า และคู่ค้านำความรู้ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของบริษัทฯ ไปประยุกต์ใช้
 • คู่ค้าและลูกค้ามีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับทางบริษัทฯ
 • พนักงานได้รับความรู้ด้านนวัตกรรม ส่งผลให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สามารถให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
 • ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
พนักงาน

ภายนอกองค์กร
ลูกค้า
ภาครัฐ
คู่ค้า
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ISR:
 • นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

GRI
-
SDGs
ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • การป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ผลกระทบเชิงลบ
 • การหละหลวมด้านการบริหารจัดการข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาจส่งผลให้ข้อมูลสำคัญ และความลับของบริษัทฯ รั่วไหลได้
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ผลกระทบเชิงบวก
 • พนักงานและคู่ค้ามีความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ
ผลกระทบเชิงลบ
 • การหละหลวมด้านการบริหารจัดการข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาจส่งผลให้ข้อมูลสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รั่วไหลสู่ภายนอกได้
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
พนักงาน

ภายนอกองค์กร
นักลงทุน
ลูกค้า
ภาครัฐ
คู่ค้า
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ISR:
 • การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารระบบขนส่งและคลังสินค้า

GRI
-
SDGs
-
การบริหารชุมชนสัมพันธ์
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ผลกระทบเชิงบวก
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้แก่คนในชุมชน
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
พนักงาน

ภายนอกองค์กร
ลูกค้า
ภาครัฐ
ชุมชนและสังคม
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ISR:
 • นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

GRI
 • GRI 201 Economic Performance 2016: Community Investment (GRI 201-1)
SDGs
การบริหารและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 93 ส่งผลให้บริษัทฯ รักษาลูกค้าปัจจุบัน และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจร่วมกับลูกค้า
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
-

ภายนอกองค์กร
ลูกค้า
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ISR:
 • นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

GRI
-
SDGs
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • การดำเนินงานที่คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพช่วยลด ความเสี่ยงในการตัดไม้ทำลายป่าในส่วนของการได้มาซึ่งวัตถุดิบของบริษัทฯ และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และลดความเสี่ยงในการสูญเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ผลกระทบเชิงบวก
 • ป่าไม้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
 • การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติดีขึ้น สามารถลดผลกระทบทางธรรมชาติที่มีต่อการปลูกวัตถุดิบทางการเกษตรของคู่ค้าได้
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
-

ภายนอกองค์กร
ลูกค้า
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
GRI
-
SDGs
-
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลกระทบต่อบริษัทจากประเด็นสำคัญ
ผลกระทบเชิงบวก
 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการสร้างความตระหนักรู้ ในเรื่องการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานที่รวมไปถึงความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และความปลอดภัยส่วนบุคคล สามารถลดอุบัติเหตุในการดำเนินงาน และลดความเสี่ยงที่มีต่อการดำเนินงานของพนักงาน สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
ผลกระทบเชิงลบ
 • กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเสียชีวิตในการทำงานของพนักงาน หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินงาน และส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ผลกระทบเชิงบวก
 • การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่ดี ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ที่รวมไปถึงคู่ค้า และลูกค้า นำมาซึ่งการลดปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน และสร้างศักยภาพในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น
ผลกระทบเชิงลบ
 • ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการทำงาน ที่อาจก่อให้เกิดความทุพพลภาพของพนักงาน อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว ของพนักงานนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก
ความรุนแรงของผลกระทบ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร
พนักงาน

ภายนอกองค์กร
ลูกค้า
คู่ค้า
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ISR:
 • วัฒนธรรมความเสี่ยง

GRI
 • GRI 403 OHS 2018: Work Related injuries (GRI 403-9), Works Related Ill health (GRI 403-10)
 • Number of process event safety (OGSS OG13), to be replaced by GRI 306 Waste 2016 (GRI 306-3) which is topic standard disclosure for 2021 O&G Sector Standard Ref.No.11.8.3
SDGs
-

ตัวอย่างการบริหารจัดการประเด็นที่สำคัญ

ประเด็นที่สำคัญ ปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร เป้าหมายและความคืบหน้าของการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน* รายละเอียดเพิ่มเติม
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการพลังงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk): ปัจจัยความเสี่ยงด้านความพร้อมในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Climate Action Towards Net Zero Risk)
 • เป้าหมายระยะสั้น (Short-term): การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ลดลง 1,080.05 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากปีก่อนหน้า
 • เป้าหมายระยะยาว (Long-term): ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ร้อยละ 20 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2555
 • เป้าหมายระยะยาว (Long-term): ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 (Net Zero)
 • เป้าหมายระยะยาว (Long-term): ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 3 ให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2593
 • ผลการดำเนินงานปี 2565: ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 อยู่ที่ 96,467 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 • ผลการดำเนินงานปี 2565: ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ลดลง ร้อยละ 16 จากปี 2564
 1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0
 2. การเข้าร่วม และจัดทำโครงการในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการพลังงาน
การจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน และการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน RSPO

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ (Operational Risk): ปัจจัยความเสี่ยงด้านคุณภาพราคา และความพร้อมของวัตถุดิบทางการเกษตร

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของบริษัท (Reputational Risk): ปัจจัยความเสี่ยงด้านการสูญเสียชื่อเสียงของบริษัท จากการจัดซื้อวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม

 • เป้าหมายระยะยาว (Long-term): ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยจำนวน 800ราย ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน The Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) ภายปี 2567
 • เป้าหมายที่ดำเนินการต่อเนื่อง (On-going): ร้อยละ 100 ของคู่ค้าที่สำคัญจะต้องมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
 • เป้าหมายที่ดำเนินการต่อเนื่อง (On-going): ร้อยละ 100 ของการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ เพียงพอ และตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
 • เป้าหมายที่ดำเนินการต่อเนื่อง (On-going): ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental Social Governance: ESG) สำหรับคู่ค้าที่สำคัญในลำดับที่ 1
 • ผลการดำเนินงานปี 2565: บริษัทฯ สื่อสารคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct Handbook) ไปยังคู่ค้าที่สำคัญขอบบริษัทฯ จำนวน 101 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนคู่ค้าที่สำคัญทั้งหมดของบริษัทฯ
 • ผลการดำเนินงานปี 2565: บริษัทฯ ได้มีการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ให้กับคู่ค้าสำคัญคิดเป็น 83 ราย
 • ผลการดำเนินงานปี 2565: บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงการอบรม และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ได้รับใบรับรอง RSPO ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงาน และจังหวัดชุมพร โดยโรงสกัดปาล์มน้ำมันจำนวน 7 ราย และเครือข่ายเกษตรกร จำนวน 1,000
 1. ปริมาณการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ
 2. จำนวนเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับการอบรมในเรื่องของมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน RSPO (Supply Chain Management – RSPO)
 3. การเพิ่มจำนวนการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ ที่ได้รับมาตรฐาน RSPO

ISR

 • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน (Business as Usual Risk): ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความปลอดภัย (Operational and Safety Risk)
 • เป้าหมายระยะสั้น (Short-term): จำนวนอุบัติเหตุกระบวนการผลิต Tier 1 และ Tier 2 เป็น 0 ในปี 2565
 • เป้าหมายระยะสั้น (Short-term): อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานคิดเป็น 0 ในปี 2565
 • เป้าหมายที่ดำเนินการต่อเนื่อง (On-going): เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ
 • เป้าหมายที่ดำเนินการต่อเนื่อง (On-going): ลดอัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR) คิดเป็น 0.09
 • ผลการดำเนินงานปี 2565: อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency: LTIFR) ของพนักงานคิดเป็น ร้อยละ 0
 • ผลการดำเนินงานปี 2565: อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) ของผุ้รับเหมา คิดเป็น 1.6
 • ผลการดำเนินงานปี 2565: จำนวนอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต Tier 1 และTier 2 คิดเป็น 0
 • ผลการดำเนินงานในปี 2565: อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR) คิดเป็น 0.89 ของพนักงาน และ 1.89 ของผู้รับเหมา
 1. ลดอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน
 2. ลดจำนวนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Event Tier 1)
 3. ลดอัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR)
การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Remark: Corporate KPIs คิดเป็น 70% ของ Executive KPIs

ข้อมูลเพิ่มเติม: การประเมินผลกระทบภายนอกในปี 2566