บริษัทฯ ตระหนักดีว่าภาคอุตสาหกรรมมเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานมากกว่าภาคธุรกิจอื่น ๆ โดยการได้มาซึ่งพลังงานและการใช้พลังงงาน อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

เป้าหมายการดำเนินงาน

ปริมาณการใช้พลังงานไม่เกิน
2.9727
เมกกะวัตต์-ชั่วโมงต่อตันการผลิต ในปี 2564

แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน

ทุกโรงงานของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 รวมถึงมีการปรับปรุงและควบคุมระบบการใช้พลังงานในทุกกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์และจัดการพลังงานภายใต้โครงการต่าง ๆ อาทิ

โครงการการลดการใช้ไอน้ำในกระบวนการทำให้เมทานอลบริสุทธิ์

บริษัทฯ ดำเนินโครงการลดการใช้ไอน้ำในกระบวนการทำให้เมทานอลบริสุทธิ์แล้วเสร็จในปี 2563 โดยการเปลี่ยนไส้กรองในหอกลั่นจากลักษณะถาดทรงกลมที่ติดตั้งอยู่เป็นชั้น ๆ ภายในหอกลั่น (Tray Structure) มาเป็นแบบโครงสร้างทรงกระบอกคล้ายไส้กรอง (Pack Structure) เพื่อลดปริมาณการใช้ไอน้ำและการไหลย้อน (Reflux) ของหอกลั่นเมทานอลบริสุทธิ์ (Methanol Purification Column) ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไอน้ำได้ 1.30 ตันต่อชั่วโมง

ล้านบาท
เงินลงทุน
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดการใช้พลังงาน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ล้านบาทต่อปี
ลดค่าใช้จ่าย

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำในการผลิตไอน้ำ

บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบในการใช้ผลิตไอน้ำ โดยนำน้ำดิบที่จะใช้ผลิตมาผ่านระบบ Reverse Osmosis (RO) ให้น้ำบริสุทธิ์ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการปล่อยน้ำทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงจากน้ำดิบที่มีค่าคลอไรด์สูง ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถลดการปล่อยน้ำทิ้ง และลดการสูญเสียพลังงาน โดยสามารถลดการใช้น้ำมันเตาในการให้ความร้อนกับน้ำดิบได้ 25 ลิตรต่อชั่วโมง

ล้านบาท
เงินลงทุน
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดการใช้พลังงาน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ล้านบาทต่อปี
ลดค่าใช้จ่าย

จากความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งริเริ่มและดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

การลดใช้พลังงานสะสม

ปริมาณการใช้พลังงานต่อตันการผลิต (เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อตันผลิตภัณฑ์)
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง (ร้อยละ)

* Not included RGL2
** Not included Plant 2

ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด (เมกะวัตต์: Mwh)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
พลังงานที่ใช้ทั้งหมด 670,680.52 607,879.45 621,016.84 650,784.84
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ) 335,636.52 304,281.63 310,847.66 366,734.16
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก 37,602.00 36,960.77 37,726.37 46,923.00
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปที่ซื้อจากภายนอก (ไอน้ำ ความร้อน ความเย็นและพลังงานอื่นๆ) 297,440.00 266,637.05 272,442.81 237,127.68