แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน

ทุกโรงงานของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 รวมถึงมีการปรับปรุงและควบคุมระบบการใช้พลังงานในทุกกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์และจัดการพลังงานภายใต้โครงการต่าง ๆ อาทิ

โครงการการลดการใช้ไอน้ำในกระบวนการทำให้เมทานอลบริสุทธิ์

กรณีละเมิดข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินโครงการลดการใช้ไอน้ำในกระบวนการทำให้เมทานอลบริสุทธิ์ โดยการเปลี่ยนไส้กรองในหอกลั่นจากลักษณะถาดทรงกลมที่ติดตั้งอยู่เป็นชั้น ๆ ภายในหอกลั่น (Tray) มาเป็นแบบโครงสร้างทรงกระบอกคล้ายไส้กรอง (Structure Packing) เพื่อลดปริมาณการใช้ไอน้ำและการไหลย้อน (Reflux) ของหอกลั่นเมทานอลบริสุทธิ์ (Methanol Purification Column) ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไอน้ำได้ 1.30 ตันต่อชั่วโมง

ล้านบาท
เงินลงทุน
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดการใช้พลังงาน
ต้นคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี
ลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ล้านบาทต่อปี
ลดค่าใช้จ่าย

จากความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งริเริ่มและดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

การลดใช้พลังงานสะสม

ปริมาณการใช้พลังงานต่อตันการผลิต (เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อตันผลิตภัณฑ์)
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง (ร้อยละ)