ความท้าทายและความมุ่งมั่น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าภาคอุตสาหกรรมมเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานมากกว่าภาคธุรกิจอื่น ๆ โดยการได้มาซึ่งพลังงานและการใช้พลังงงาน อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

พนักงาน
ชุมชนและสังคม
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
ภาครัฐ
คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ
ลูกค้า

เป้าหมายการดำเนินงาน

ปริมาณการใช้พลังงานไม่เกิน
3.88
เมกกะวัตต์-ชั่วโมงต่อตันการผลิต ในปี 2565

แนวทางการบริหารจัดการ

การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ฯ ได้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพในทุกกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ทุกโรงงานของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 รวมถึงมีการปรับปรุงและควบคุมระบบการใช้พลังงานในทุกกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการพลังงานในปี 2566 ในเล่มรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้ที่ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566

  • โครงการประหยัดพลังงานที่หอกลั่นแฟตตี้แอลกอฮอล์ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมมาพัฒนาขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ (Process Innovation) ทำให้สามารถลดการใช้ไอน้ำในหอกลั่น ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานในการสร้างความร้อนที่จำเป็นต่อการทำไอน้ำได้ต่อไป
  • โครงการ Optimize Steam ที่ระบบ Ejector โดยใช้ Steam Ejector สร้างสุญญากาศในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไอน้ำ และพลังงานเพื่อผลิตไอน้ำ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

จากความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งริเริ่มและดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงานสะสม และปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ได้ที่ Performance Data 2023