ดาวน์โหลดเอกสาร
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
นโยบาย คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ QSHEB Policy
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สารจากกรรมการผู้จัดการ
คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ CAC
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายการตรวจสอบภายใน
นโยบายภาษี
นโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน
ใบรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
นโยบายฮาลาล
LRQA Independent Assurance Statement
GGC Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) 2022
Information Technology Security Policy