นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล

กลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นบริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส เป็นธรรม มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวปัฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล โดยประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

นโยบาย QSSHE

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเคมี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR) และมีพันธสัญญาในการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในประเทศไทย ภายใต้ วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำของโอลีโอเคมีในตลาดโลก พร้อมกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับประเทศ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ ได้คำนึงถึงความสำคัญของ การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

นโยบายฮาลาล

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์ เมทิลเอสเตอร์ (Methyl Ester) แฟตตี้ แอลกอฮอล์ (Fatty alcohols) ซึ่งเป็นสารพื้นฐานสำหรับผลิตสินค้าดูแลสุขอนามัยบุคคล และกลีเซอรีน (Refined Glycerin) และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ถูกต้องตามกฏหมาย สอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม