โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate – Friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand  หรือ SCPOPP)

วิดีโอไฮไลท์

โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate – Friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand หรือ SCPOPP)

ดูวิดีโอ
GGC VDO Corporate 2022

วิดีโอไฮไลท์

GGC VDO Corporate 2022

ดูวิดีโอ
GGC Press Conference "Vision and Our Strategy"

วิดีโอไฮไลท์

GGC Press Conference "Vision and Our Strategy"

ดูวิดีโอ
GGC การดำเนินโครงการ Green Heart Project ลดฝุ่น PM 2.5 (ตอนที่ 2)

วิดีโอไฮไลท์

GGC การดำเนินโครงการ Green Heart Project ลดฝุ่น PM 2.5 (ตอนที่ 2)

ดูวิดีโอ