โครงสร้างการบริหารจัดการการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระดับการกำกับดูแล หน้าที่ความรับผิดชอบ
ระดับการกำกับดูแล: ประธานกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ:

กำกับดูแล วางกลยุทธ์ กำหนดแผนการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยง และกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนทิศทางสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low carbon Economy) อย่างเต็มรูปแบบ ที่อาจนำไปสู่การค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต

ระดับการกำกับดูแล: คณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือก และการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ระดับการกำกับดูแล: ประธานคณะผู้บริหาร (CEO) หน้าที่ความรับผิดชอบ:

มีหน้าที่หลักในการกระจายงาน และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ รวมทั้งการกำหนดแผนรองรับและควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

แนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการการวางกลยุทธ์ และพัฒนาการรายงานผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป้าหมายปี 2563
หน่วย : ตัน CO2 เทียบเท่า
รายละเอียดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หน่วย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายปี 2563
2560 2561 2562 2563
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 ตัน CO2 เทียบเท่า 4,987 6,415 4,128 33,333 6,415
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2 ตัน CO2 เทียบเท่า 66,471 66,474 61,382 59,481 58,390
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1และ 2 ตัน CO2 เทียบเท่า 71,458 73,162 65,511 92,814 85,488
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 ต่อตันการผลิต ตัน CO2 เทียบเท่าต่อตันการผลิต 0.158 0.148 0.166 0.178 0.142