ความท้าทายและความมุ่งมั่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงขึ้น ตลอดจนจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำแล้ง น้ำท่วม มรสุม เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า

ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระดับสากล และแสดงจุดยืนในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามข้อตกลงตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) และสมัยที่ 27 (COP27) โดยมุ่งมั่นในการบรรเทาผลกระทบและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิตของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

พนักงาน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
ภาครัฐ
คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ
ลูกค้า

เป้าหมายการดำเนินงาน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ไม่เกิน
1,080.05
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง (ขอบเขต 1 และ 2)
ร้อยละ 20
ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2555
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
0 (Net Zero)
(ขอบเขต 1 และ 2) ภายในปี 2593
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน ขอบเขต 3 ให้ได้
ร้อยละ 50
ภายในปี 2593

แนวทางการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์หลักในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหาร โดยแต่ละระดับมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ระดับการกำกับดูแล หน้าที่ความรับผิดชอบ
ระดับการกำกับดูแล: ประธานกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ:

กำกับดูแล วางกลยุทธ์ กำหนดแผนการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยง และกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนทิศทางสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low carbon Economy) อย่างเต็มรูปแบบ ที่อาจนำไปสู่การค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต

ระดับการกำกับดูแล: คณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือก และการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ระดับการกำกับดูแล: ประธานคณะผู้บริหาร (CEO) หน้าที่ความรับผิดชอบ:

มีหน้าที่หลักในการกระจายงาน และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ รวมทั้งการกำหนดแผนรองรับและควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

แนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
GRI 201-2 (2016)

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ผ่านแผนการดำเนินงาน (Decarbonization Pathway) ซึ่งมุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Efficiency-Driven) การสร้างผลิตภัณฑ์เคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Portfolio-Driven) และการชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ (Compensation Driven) พร้อมทั้ง กำหนดแผนการขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม (GHG Scope 3 Other Indirect Emissions) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส (Climate Risk and Opportunity Assessment) รวมถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการการวางกลยุทธ์ และพัฒนาการรายงานผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนการดำเนินงาน

  1. การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency Driven) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงลดของเสียอื่น ๆ จากกระบวนการผลิต
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ (Portfolio Driven) โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และการบริหาร Portfolio ของผลิตภัณฑ์ จากต้นน้ำผ่านการการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) และประยุกต์ใช้ 3RS ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ
  3. การกักเก็บและชดเชยคาร์บอน (Compensation Driven) ประยุกต์วิธีดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติและสรรหาเทคโนโลยีใหม่ในการกักเก็บและชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่สามารถลดได้จากกระบวนการผลิต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาและวางแผนร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนด้วยเทคโนโลยี (Carbon Capture and Storage: CCS) ท้ายที่สุดบริษัทฯ มีการวางแผนในการชดเชยคาร์บอนผ่านการซื้อใบรับรองเครดิตจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: RECs) และคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเล่มรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้ที่ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2565

  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Efficiency-Driven) ที่หอกลั่นแฟตตี้แอลกอฮอล์ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมมาพัฒนาขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ (Process Innovation) เพื่อลดการใช้พลังงานไอน้ำ และพลังงานเพื่อสร้างไอน้ำ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
  • โครงการ Optimize Steam ที่ระบบ Ejector โดยใช้ Steam Ejector สร้างสุญญากาศในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไอน้ำ และพลังงานเพื่อผลิตไอน้ำ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
  • โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ที่บริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมการปลูกป่า ณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ซึ่งผ่านการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Products: CFP) และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Reduction: CFR)

สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ที่ Performance Data