บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำแล้ง น้ำท่วม มรสุม เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า

ดังนั้น บริษัทฯ จึงแสดงจุดยืนในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามข้อตกลงตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) โดยมุ่งมั่นในการบรรเทาผลกระทบและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิตของบริษัท

เป้าหมายการดำเนินงาน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ไม่เกิน
110,320
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 20
ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2555

โครงสร้างการบริหารจัดการการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์หลักในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหาร โดยแต่ละระดับมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ระดับการกำกับดูแล หน้าที่ความรับผิดชอบ
ระดับการกำกับดูแล: ประธานกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ:

กำกับดูแล วางกลยุทธ์ กำหนดแผนการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยง และกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนทิศทางสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low carbon Economy) อย่างเต็มรูปแบบ ที่อาจนำไปสู่การค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต

ระดับการกำกับดูแล: คณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือก และการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ระดับการกำกับดูแล: ประธานคณะผู้บริหาร (CEO) หน้าที่ความรับผิดชอบ:

มีหน้าที่หลักในการกระจายงาน และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ รวมทั้งการกำหนดแผนรองรับและควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

แนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการการวางกลยุทธ์ และพัฒนาการรายงานผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป้าหมายปี 2564
หน่วย : ตัน CO2 เทียบเท่า
รายละเอียดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หน่วย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายปี 2564
2561 2562 2563 2564
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 ตัน CO2 เทียบเท่า 6,415 4,128 33,333 30,708 N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2 ตัน CO2 เทียบเท่า 66,747 61,382 59,481 57,481 N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1และ 2 ตัน CO2 เทียบเท่า 73,162 65,511 92,814 88,189 110,320
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 ต่อตันการผลิต ตัน CO2 เทียบเท่าต่อตันการผลิต 0.148 0.166 0.178 0.201 0.173