แนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล ได้แก่ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ปี 2017 และ มาตรฐาน ISO 31000

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมธุรกิจจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเสี่ยงถึงครอบคลุมทั้งความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า ตลอดจนจัดทำมาตรการป้องกันผลกระทบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงจากการ ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV)

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยที่มีการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่สูงขึ้นโดยภาครัฐ ผ่านการส่งเสริมมาตรการขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเร่งให้เกิดการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายใน 5 ปี และเป็นฐานการผลิตยานยนต์รถไฟฟ้าร้อยละ 100 ในปี 2578 ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าดังกล่าว แปรผกผันกับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ลดลงในอนาคต ทำให้บริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจในกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพจะต้องมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความแตกต่างทางธุรกิจเพิ่มขึ้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ ดังนี้

  • ความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ ที่ลดลง
  • ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง โดยบริษัทฯ ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ดำเนินการลดผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับความเสี่ยง ดังนี้

  • ร่วมมือกับกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) ในการรักษาตลาดพลังงานทางเลือก ได้แก่ ไบโอดีเซล (B100) และเอทิลแอลกอฮอล์ (E100) โดยมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกันกับลูกค้ากลุ่ม ปตท. เพื่อมองหาตลาดในการส่งออกผลิตภัณฑ์
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอไฮโดรจีเนตดีเซล (BHD) พร้อมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ BHD และร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันนโยบายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ BHD
  • ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เช่น Phase Change Material (สำหรับอุตสาหกรรมฉนวนกันความร้อน) สารลดแรงตึงผิว เช่น MES และ Bio lubricant (อุตสาหกรรมอาหาร ยา) รวมทั้งโอกาสสร้างธุรกิจ BioJet สำหรับน้ำมันอากาศยาน เป็นต้น