เมทิลเอสเทอร์ (METHYL ESTER)

คือ สารประเภทเอสเทอร์ของกรดไขมันสายโซ่ยาวที่สังเคราะห์จากน้ำมันพืช หรือไขมันสัตว์ ที่ผ่านกระบวนการ Trans-Esterification จนมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน

เมทิลเอสเทอร์ หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ B100 นั้นเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดไป (Renewable) เพราะสามารถผลิตได้จากน้ำมันพืชชนิดต่างๆ อาทิ น้ำมันปาล์ม น้ำมันจากต้นเรปน้ำมันถั่วเหลือง ฯลฯ ที่สามารถปลูกทดแทนได้ตามธรรมชาติ ทั้งนี้เมื่อนำเมทิลเอสเทอร์ไปผสมผสานกับปิโตรเลียมดีเซลในสัดส่วนที่เหมาะสม จะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่เรียกว่า “ไบโอดีเซล”

Product Specifications

Methyl Ester

Analysis Items Value SPEC REF. METHOD
Acid Value max 0.50 mgKOH/g In House Method Base on DIN EN ISO 660-1996/ ASTM D664
Sulphate Ash max 0.02 % wt ASTM D 874-00
Carbon Residue max 0.30 % wt In House Method base on DIN EN 4530-03/ ASTM D4530