เมทิลเอสเทอร์ (METHYL ESTER)

คือ สารประเภทเอสเทอร์ของกรดไขมันสายโซ่ยาวที่สังเคราะห์จากน้ำมันพืช หรือไขมันสัตว์ ที่ผ่านกระบวนการ Trans-Esterification จนมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน

เมทิลเอสเทอร์ หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ B100 นั้นเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดไป (Renewable) เพราะสามารถผลิตได้จากน้ำมันพืชชนิดต่างๆ อาทิ น้ำมันปาล์ม น้ำมันจากต้นเรปน้ำมันถั่วเหลือง ฯลฯ ที่สามารถปลูกทดแทนได้ตามธรรมชาติ ทั้งนี้เมื่อนำเมทิลเอสเทอร์ไปผสมผสานกับปิโตรเลียมดีเซลในสัดส่วนที่เหมาะสม จะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่เรียกว่า “ไบโอดีเซล”

Product Specifications