กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน GRI 2-23 (2021), GRI 2-24 (2021), GRI 3-3 (2021)

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน คือแนวทางการบริหารที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นและประกาศใช้เพื่อบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งกลุ่มให้สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันและมั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทสากลชั้นนำ

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน คือแนวทางการบริหารที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นและประกาศใช้เพื่อบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งกลุ่มให้สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันและมั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทสากลชั้นนำ

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นกระบวนการที่รวบรวมวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวัน และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหาร หน่วยงานระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ พื้นที่ปฏิบัติการ และหน่วยปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดนโยบายและเป้าหมาย

ผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นโดยการกำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน และถ่ายทอดไปยังบริษัทในกลุ่ม เพื่อนำนโยบายไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการสื่อสารแก่พนักงาน คู้ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2: การจัดลำดับความสำคัญและการประเมินผล

วิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนทุกปี เพื่อช่วยให้บริษัทฯรับทราบถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในระยะสั้นถึงระยะยาว หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ขั้นตอนที่ 3: การวางแผน

มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการโอกาสในการพัฒนาที่ได้จัดลำดับไว้ แผนดังกล่าวนี้ เกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนธุรกิจและมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าไปรวมในวัฒนธรรมองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานและค่าตอบแทน

ขั้นตอนที่ 4: การดำเนินงาน

ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ควบคู่กับแผนธุรกิจอื่น ๆ และประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงการถอดบทเรียน (Lesson Learned) และบริหารจัดการองค์ความรู้ (Learning Management System)

ขั้นตอนที่ 5: การทบทวน

ทบทวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนประจำปี เพื่อประเมินความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด