การกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะช่วยป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียขาดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้นำธุรกิจด้านโอลีโอเคมีที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการบริหารงานที่เป็นเลิศ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอยู่เสมอ

เป้าหมายการดำเนินงาน

คงสถานะ
การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามคำแนะนำของโครงการ CAC อย่างครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่ออายุสมาชิกโครงการอีกครั้ง
ในปี 2567

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลักเกณฑ์สากล อาทิ Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส ครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวด ดังนี้

สิทธิผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

การคำนึงถึงบทบาท ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบัน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน เป็นเพศหญิง 1 ท่าน และมีคณะกรรมการอิสระ 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถบริหารและดูแลบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ
ท่าน
ท่าน
ช่วงอายุของคณะกรรมการ
60-70 ปี

3 ท่าน
50-59 ปี

8 ท่าน
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
เฉลี่ย
ปี
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ท่าน
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ท่าน
กรรมการอิสระ
ท่าน

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสและคำนึงถึงความหลากหลาย

ทั้งในด้านความเป็นอิสระ ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สาขาอาชีพ และประสบการณ์ อ้างอิงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GICS (GICS Level 1 Sectors Classification) โดยไม่จำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ หรือประวัติภูมิหลังทางวัฒนธรรม อีกทั้งบริษัทฯ มีการเลือกตั้งพิจารณาในการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ วัดผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการประเมินที่มีผลถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ จึงแบ่งการประเมินเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การประเมินทั้งคณะ 2) การประเมินตนเอง และ 3) การประเมินแบบไขว้ ทั้งนี้ การประเมินทั้ง 3 รูปแบบ มีดัชนีชี้วัดผลที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ซึ่งในปีที่ผ่านมาพบว่าผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี (ทั้งคณะ) ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 95.34 ผลการประเมินกรรมการรายบุุคคล (ตนเอง) อยู่ที่ร้อยละ 94.50 และการประเมินกรรมการรายบุุคคล (แบบไขว้) อยู่ที่่ร้อยละ 93.25

ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่าผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบกพร่อง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ สามารถเรียกค่าเสียหายและประโยชน์ที่ได้รับจากผู้บริหารคืน อ้างอิงตามกฎการเรียกคืนโบนัสของผู้บริหาร (Clawback Provision) [กรุณายืนยัน] ตามมาตรา 85 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 และ 281/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมในพ.ศ. 2551 และผู้บริหารอาจต้องรับผิดทั้งโทษทางแพ่งและอาญา

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 739,999,980 72.29
นาย สำเริง มนูญผล 114,731,200 11.21
นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 14,399,400 1.41
นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 8,067,300 0.79
นางสาว พรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย 5,000,000 0.49
นาย สรรค์ชัย วิริยะทวีชัย 4,180,500 0.41
นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 4,000,000 0.39
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,800,000 0.37
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,543,900 0.35
นางสาว รัตติพร กรสุทธิโสภณ 3,100,000 0.30

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

สิทธิการออกเสียง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียงต่อ 1 หุ้น โดยไม่มีการเสนอหุ้นพิเศษ (Golden Share) หรือหุ้นสองระดับ (Dual Class Share) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หรือภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ในกรณีผู้ถือหุ้นถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การถือครองหลักทรัพย์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารในการทำงาน เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความผูกพันต่อบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยมีข้อปฏิบัติห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน อ้างอิงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้เปิดเผยตามตารางด้านล่าง ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1. นาย ไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ N/A
2. นาย กัมพล ชัยกิจโกสีย์ N/A
3. นาย วโรภาส กิมชูวาณิช N/A
4. นาง บุษฎา สีมา N/A
5. นางสาว วัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ N/A
6. นาย จักรกฤช รังสิมานพ N/A
7. นาย สรรเสริญ สุจิตจร N/A
8. นาย เอกพงศ์ โกวิทกูลไกร N/A
9. นาย สุเชษฐ์ ดีมั่งมี N/A
10. นาย ทศพร เพียรชอบ N/A
11. นางสาว ชมพูนุช เลี่ยมประวัติ N/A
12. นาย สุริยาวุธ รอดกระจับ N/A
13. นาย สายัณฑ์ แซ่ซื้อ N/A
14. นาย ชนะศิริ วานิช 3,000
15. นาย ปิยะ สุรีย์ N/A
16. นาย ดำรงค์ ภูติภัทร์ N/A

การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทฯ ประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี ตามดัชนีชี้วัด (KPIs) ได้แก่ ผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหาร และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมซึ่งผลการประเมินจะส่งผลถึงค่าตอบแทนของผู้บริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยในปี 2564 กรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทนรายปี ทั้งสิ้น 9,691,020.50 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมดและอัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของพนักงานและกรรมการผู้จัดการดังตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท) ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย
ค่ามัธยฐาน/ค่าเฉลี่ย ของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมด ยกเว้น MD 1,281,646.89 1,841,865.28
อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยหรือค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนพนักงานและค่าตอบแทนรายปีของ MD 7.56 5.26