จำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ
ท่าน
ท่าน
ช่วงอายุของคณะกรรมการ
60-70 ปี

6 ท่าน
50-59 ปี

5 ท่าน
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
เฉลี่ย
ปี
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ท่าน
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ท่าน
กรรมการอิสระ
ท่าน

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสและคำนึงถึงความหลากหลาย

ทั้งในด้านความเป็นอิสระ ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สาขาอาชีพ ประสบการณ์ อ้างอิงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GICS (GICS Level 1 Sectors Classification) โดยไม่จำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ หรือประวัติภูมิหลังทางวัฒนธรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ วัดผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการประเมินที่มีผลถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ จึงแบ่งการประเมินเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การประเมินทั้งคณะ 2) การประเมินตนเอง และ 3) การประเมินแบบไขว้ ทั้งนี้ การประเมินทั้ง 3 รูปแบบ มีดัชนีชี้วัดผลที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ซึ่งในปีที่ผ่านมาพบว่าผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี (ทั้งคณะ) ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 93.95

ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่าผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบกพร่อง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ สามารถเรียกค่าเสียหายและประโยชน์ที่ได้รับจากผู้บริหารคืน อ้างอิงตามกฎการเรียกคืนโบนัสของผู้บริหาร (Clawback Provision) [กรุณายืนยัน] ตามมาตรา 85 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 และ 281/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมในพ.ศ. 2551 และผู้บริหารอาจต้องรับผิดทั้งโทษทางแพ่งและอาญา

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 739,999,980 72.29
นาย สำเริง มนูญผล 54,195,900 5.29
นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 14,199,400 1.39
นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 8,200,000 0.80
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,980,430 0.68
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,445,800 0.63
น.ส. พรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย 4,500,000 0.44
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,800,000 0.37
นาย ชวิน ตั้งคารวคุณ 3,500,000 0.34
นาย ไพรัช อำมฤตโชติ 3,490,000 0.34

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

สิทธิการออกเสียง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียงต่อ 1 หุ้น โดยไม่มีการเสนอหุ้นพิเศษ (Golden Share) หรือหุ้นสองระดับ (Dual Class Share) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หรือภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ในกรณีผู้ถือหุ้นถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ