ความท้าทายและความมุ่งมั่น

ภายใต้ความผันผวนทางเศรษฐกิจอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิ ความเสี่ยงด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ การตึงเครียดทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะช่วยป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียขาดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้นำธุรกิจด้านโอลีโอเคมีที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการบริหารงานที่เป็นเลิศ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอยู่เสมอ

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
ลูกค้า
ภาครัฐ
คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ
ชุมชนและสังคม

เป้าหมายการดำเนินงาน

คงสถานะ
การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามคำแนะนำของโครงการ CAC อย่างครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่ออายุสมาชิกโครงการอีกครั้ง
ในปี 2567

แนวทางการบริหารจัดการ

แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ยั่งยืน
GRI 2-10 (2021), GRI 2-12 (2021), GRI 2-13 (2021), GRI 2-15 (2021), GRI 2-19 (2021), GRI 2-20 (2021)

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลักเกณฑ์สากล อาทิ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส ครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวด ดังนี้

สิทธิผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

การคำนึงถึงบทบาท ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความหลากหลายของคณะกรรมการ จึงกำหนดนโยบายที่สนับสนุนความหลากหลายของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ (Board Diversity Policy) อาทิ ความหลากหลายทางเพศ โดยพิจารณาจากสัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นเพศหญิง ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ ตลอดจนความหลากหลายทางทักษะความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปราศจากข้อจำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา ตลอดจนพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและความเหมาะสมในการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ GRI 2-17 (2021)

ปัจจุบัน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน เป็นเพศหญิง 2 ท่าน และมีคณะกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถบริหารและดูแลบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ในเล่มรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้ที่ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสและคำนึงถึงความหลากหลาย

ทั้งในด้านความเป็นอิสระ ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สาขาอาชีพ และประสบการณ์ อ้างอิงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GICS (GICS Level 1 Sectors Classification) โดยไม่จำกัด หรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ หรือประวัติภูมิหลังทางวัฒนธรรม อีกทั้งบริษัทฯ มีการเลือกตั้งพิจารณาในการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ One Report 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ตารางทักษะการทำงาน
ประเภท
วิศวกรรม
ปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี
เคมีภัณฑ์ พลังงาน
จำนวนสมาชิก
5
ท่าน
ร้อยละ
45.4
ประเภท
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
จำนวนสมาชิก
1
ท่าน
ร้อยละ
9
ประเภท
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
การคลัง
จำนวนสมาชิก
4
ท่าน
ร้อยละ
36
ประเภท
การบัญชี
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
จำนวนสมาชิก
6
ท่าน
ร้อยละ
54.5
ประเภท
การบริหารจัดการธุรกิจ
จำนวนสมาชิก
11
ท่าน
ร้อยละ
100
ประเภท
การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยง
จำนวนสมาชิก
9*
ท่าน
ร้อยละ
81.8
ประเภท
กฎหมาย
การเมือง
การปกครอง
จำนวนสมาชิก
9
ท่าน
ร้อยละ
81.8
ประเภท
การบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนสมาชิก
6
ท่าน
ร้อยละ
54.5
ประเภท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
จำนวนสมาชิก
4
ท่าน
ร้อยละ
36

หมายเหตุ

  • *จำนวนคณะกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงในองค์กร มีจำนวน 6 ท่าน
  • ข้อมูลด้านความสามารถในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่รายงาน 56-1 256 ภายใต้หัวข้อ เอกสารแนบที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ทีได้รับมองหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ GRI 2-18 (2021)

บริษัทฯ วัดผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการประเมินที่มีผลถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ จึงแบ่งการประเมินเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การประเมินทั้งคณะ 2) การประเมินตนเอง และ 3) การประเมินแบบไขว้ ทั้งนี้ การประเมินทั้ง 3 รูปแบบ มีดัชนีชี้วัดผลที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. โดยในปี 2566 ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี (ทั้งคณะ) อยู่ที่ร้อยละ 97.67 ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) อยู่ที่ร้อยละ 95.88 และการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) อยู่ที่ร้อยละ 96.36

ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่าผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบกพร่อง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ สามารถเรียกค่าเสียหายและประโยชน์ที่ได้รับจากผู้บริหารคืน อ้างอิงตามกฎการเรียกคืนโบนัสของผู้บริหาร (Clawback Provision) ตามมาตรา 85 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 และ 281/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมในพ.ศ. 2551 และผู้บริหารอาจต้องรับผิดทั้งโทษทางแพ่งและอาญา

โครงสร้างผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียงต่อ 1 หุ้น (Voting rights per 1 share) โดยไม่มีการเสนอหุ้นพิเศษ (Golden Share) หรือหุ้นสองระดับ (Dual Class Share) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ในกรณีผู้ถือหุ้นถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น (Shareholder Structure) และสิทธิการออกเสียง (Voting Rights) ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การถือครองหลักทรัพย์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารในการทำงาน เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความผูกพันต่อบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยมีข้อปฏิบัติห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน อ้างอิงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (The number of shares held by the Managing Director and senior executives) ได้เปิดเผยตามตารางด้านล่าง ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทฯ คู่สมรสกันฉันสามีภรรยา และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1. นาย กฤษฎา ประเสริฐสุโข ไม่มี
2. นาย กัมพล ชัยกิจโกสีย์ ไม่มี
3. นาย ปิยะ สุรีย์ N/A
4. นาง บุษฎา สีมา ไม่มี
5. นางสาว วัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ไม่มี
6. นาย จักรกฤช รังสิมานพ ไม่มี
7. นาย เอกพงศ์ โกวิทกูลไกร ไม่มี
8. นาง ธัญญรัตน์ บุญถีกูล 1 N/A
9. นาย กวิน แก้วกอง ไม่มี
10. นาย สุวิช จงเกษมวงศ์ 2 N/A
11. นาย ทศพร เพียรชอบ ไม่มี
12. นางสาว ชมพูนุช เลี่ยมประวัติ ไม่มี
13. นาย พร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 2,000
14. นาย จิรัซย์ เหรียญชัยวานิช ไม่มี
15. นาย สุทธิสาร คงอภิรักษ์ ไม่มี
16. นาย ชนะศิริ วานิช 3,000
17. นาย กฤษณ์ ตรีนุชกร ไม่มี
18. นาย ดำรงค์ ภูติภัทร์ ไม่มี
19. นาย สุเชษฐ์ ดีมั่งมี ไม่มี

หมายเหตุ

(1) นาง ธัญญรัตน์ บุญถีกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566

(2) นาย สุวิช จงเกษมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการตลาด และการขาย ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

แนวทางการถือครองหุ้นบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการถือครองหุ้นของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยการถือครองหุ้นของบริษัทฯ (Share ownership of Chief Executive Officer and for all other company executives) ขณะดำรงตำแหน่ง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งแนวทางการถือครองหุ้นดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารมีส่วนในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่ง จำนวนเท่าของค่าตอบแทนรายปี
กรรมการผู้จัดการ 10
ผู้บริหารระดับสูง 5

สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ถือครองโดยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ One Report 2566

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล จำนวนเท่าของค่าตอบแทนรายปี
กรรมการผู้จัดการ นาย กฤษฎา ประเสริฐสุโข 0
ผู้บริหารระดับสูง นาย พร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นาย ชนะศิริ วานิช
0.0085

การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร GRI 2-21 (2021)

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทฯ ประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี ตามดัชนีชี้วัด (KPIs) ได้แก่ ผลปฏิบัติงานทางการเงิน (Financial Metrics) (อาทิ EBITDA กำไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท (ROIC)) ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน (Operating Income) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (Relative Financial Metrics) (อาทิ Tobins Q/Q) รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหาร และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งผลการประเมินจะส่งผลถึงค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในปี 2566 กรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทนรายปี ทั้งสิ้น 8,005,294.47 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปรของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ดังตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทน ปี 2566 ผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการ1 ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.2 (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ)
เงินเดือน (บาท) 5,764,184.32 64,489,756.68
โบนัส (บาท) 1,454,449.15 10,988,121.20
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท) 786,661.00 5,636,959.42
จำนวนรวม (บาท) 8,005,294.47 81,114,837.30

หมายเหตุ:

(1) กรรมการผู้จัดการ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566

(2) ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) จำนวน 20 ราย (รวมผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2565)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมดและอัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของพนักงานและกรรมการผู้จัดการ ดังตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท) ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย
ค่ามัธยฐาน/ค่าเฉลี่ย ของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมด ยกเว้น กรรมการผู้จัดการ 1,026,019.53 1,240,266.28
อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยหรือค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนพนักงานและค่าตอบแทนรายปีของกรรมการผู้จัดการ 7.67 6.35

สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ อาทิ การกำหนดสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น และด้านการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร ได้ที่ Performance Data