ความท้าทายและความมุ่งมั่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ ที่สอดคล้องกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
ลูกค้า
ภาครัฐ
คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ
ชุมชนและสังคม

เป้าหมายการดำเนินงาน

พนักงาน
เข้าใจและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ไม่มีข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 2566
พนักงานทุกคน
ทุกคนรับทราบและลงนามในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 2566

แนวทางการบริหารจัดการ

แนวทางการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Policy) รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ พร้อมทั้งรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct Handbook) เพื่อสื่อสารแนวทางการปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยในปี 2566 พนักงานได้รับการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจครบร้อยละ 100

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในเล่มรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้ที่ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566

  • โครงการ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) (Thailand’s Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
  • โครงการ Insider Trading เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านการรับรู้ข้อมูลภายในและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
  • โครงการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ สอดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการป้องกันและขจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร
  • โครงการ หลักสูตรการให้ความรู้ต่อคณะกรรมการ ในเรื่องทางเศรษฐกิจ เรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเรื่องของนโยบายภาครัฐ เพื่อให้คณะกรรมการรับรู้ถึงแนวโน้มธุรกิจโลก ทิศทางธุรกิจ เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเพื่อเป็นการสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
  • โครงการ Hook Acknowledgement & Learning เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ผ่านวิดิทัศน์ในทางช่องทาง E-Learning ของกลุ่ม GC

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ประกาศใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันปัญหาการฟอกเงินและปัญหาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงจัดทำแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ของภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถคงสถานะเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และบริษัทฯ ต้องสอบทานแบบประเมินตนเองทุก ๆ 3 ปี และการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment) ทุกปี เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงทั้งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Control) ด้านสภาพแวดล้อม (Environment Control) และด้านการเงินการบัญชี (Financial Control) และการเก็บรักษาเอกสาร รวมถึงรายงานผลการประเมินและลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการประเมินความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการดำเนินงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด ตลอดจนการสื่อสารให้พนักงาน และคู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายของบริษัทฯ ในการงดรับชองขวัญ (No Gift Policy)

จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2566 ตามองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ หรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ระบบการรับเรื่องร้องเรียน GRI 2-26 (2021)

บริษัทฯ จัดทำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสนับสนุนให้มีการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ไปยังช่องทางการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ซึ่งทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนทั้งหมดตลอดจนข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือพยานที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดเป็นความลับ และได้รับความคุ้มครอง เพื่อไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

อีเมล

GGCVoice@ggcplc.com

ที่อยู่

เลขานุการบริษัท หรือผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ