บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ ที่สอดคล้องกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินงาน

พนักงาน
เข้าใจและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ไม่มีข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 2564
พนักงานทุกคน
รับทราบและลงนามในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 2564

แนวทางการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Policy) รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ พร้อมทั้งรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct Handbook) เพื่อสื่อสารแนวทางการปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยในปี 2564 พนักงานได้รับการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจครบร้อยละ 100

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ประกาศใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันปัญหาการฟอกเงินและปัญหาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงจัดทำแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องอีก 3 ปี นับจากการเข้าร่วมตั้งแต่ปี 2560 โดยในปี 2564 บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่เข้าร่วมโครงการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับภาครัฐตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เพื่อนำผลประเมินมากำหนดมาตรการควบคุม เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรม พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้มีการวางแผนส่งเสริมให้บริษัทในเครือเข้าร่วมโครงการนี้ในปี 2565 เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้มแข็งในการดำเนินงานโดยปราศจากการทุจริต

โครงการส่งเสริมบทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงจัดอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานจำนวนทั้งหมด 60 ท่าน เพื่อเสริมความมั่นคงและความโปร่งใสให้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการอบรมนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงาน CAC มาเป็นผู้ดำเนินการบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯ ที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยมีหัวข้อการบรรยายที่หลากหลาย อาทิ สาเหตุการเกิดคอร์รัปชันในภาคธุรกิจ การป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และกรณีศึกษาการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ

ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จัดทำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสนับสนุนให้มีการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ไปยังช่องทางการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ซึ่งทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนทั้งหมดตลอดจนข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือพยานที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดเป็นความลับ และได้รับความคุ้มครอง เพื่อไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวน ปรับแก้และอนุมัตินโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชัดเจนในทุกประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

อีเมล

GGCVoice@ggcplc.com

ที่อยู่

เลขานุการบริษัท หรือผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
ประเภทการร้องเรียน (กรณี) ปี 2561
ได้รับการยืนยัน
ปี 2562
ได้รับการยืนยัน
ปี 2563
ได้รับการยืนยัน
ปี 2564
รายงาน สืบสวน ได้รับการยืนยัน
การฉ้อโกง (1) 1 0 0 0 0 0
ผลประโยชน์ทับซ้อน 0 0 0 0 0 0
การไม่ดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ 0 0 0 0 0 0
การดำเนินงานเพื่อต่อต้านการแข่งขัน 0 0 0 0 0 0
รวม 1 2 0 0 0 0 0
หมายเหตุ:
(1) เรื่องการคอร์รัปชันและทุจริตรวมอยู่ในหัวข้อการฉ้อโกง
(2) ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในปี 2561 คือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย ซึ่งยังคงอยู่ในกระบวนการสืบสวน รายละเอียดเพิ่มเติมชี้แจงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2561 และ 2562