แนวทางการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct Handbook) เพื่อสื่อสารแนวทางการปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนR จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดทำแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จัดทำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสนับสนุนให้มีการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ไปยังช่องทางการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ซึ่งทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนทั้งหมดตลอดจนข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือพยานที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดเป็นความลับ และได้รับความคุ้มครอง เพื่อไม่ให้ถูกการกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวน ปรับแก้และอนุมัตินโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) เพื่อสร้างความชัดเจนในทุกประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องให้มากมากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

อีเมล

GGCVoice@ggcplc.com

ที่อยู่

เลขานุการบริษัท หรือผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
ประเภทการร้องเรียน ปี 2560
ได้รับการยืนยัน
ปี 2561
ได้รับการยืนยัน
ปี 2562
ได้รับการยืนยัน
ปี 2563
รายงาน สืบสวน ได้รับการยืนยัน
การฉ้อโกง (กรณี) 0 1 0 0 0 0
ผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณี) 0 0 0 0 0 0
การไม่ดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ (กรณี) 0 0 0 0 0 0
การดำเนินงานเพื่อต่อต้านการแข่งขัน (กรณี) 0 0 0 0 0 0
รวม (กรณี) 0 1(1) 0 0 0 0
หมายเหตุ: (1) ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในปี 2561 คือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย ซึ่งยังคงอยู่ในกระบวนการสืบสวน รายละเอียดเพิ่มเติมชี้แจงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2561 และ 2562