บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษี เพื่อสร้างความไว้วางใจและประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายภาษีภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ จรรยาบรรณด้านภาษี การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี และความโปร่งใสด้านภาษี

แนวทางการดำเนินงานด้านภาษี

บริษัทฯ จัดทำนโยบายด้านภาษี เพื่อกำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความโปร่งใสทางด้านภาษี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นประจำทุกปีในประเทศที่มีการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลรายได้รวมของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงาน และการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2564 (ล้านบาท)

ประเทศไทย
ประเทศที่มีฐานการผลิต
รายได้รวม**
กำไรจากการดำเนินงาน***
การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
จำนวนพนักงาน

** รายได้จากการขายและบริการ
***กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี (Oleochemical Industry) โดยมีฐานการผลิตหลักอยู่ที่ประเทศไทย นอกจากนี้ยังร่วมมือกับบริษัทร่วม/คู่ธุรกิจในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทร่วมและคู่ค้าทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดจะดำเนินการสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานด้านภาษีของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้

หน่วยงานและกิจกรรมทางธุรกิจหลักของกลุ่ม GGC
ประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
Global Green Chemicals Public Company Limited ผลิต จำหน่าย และขนส่ง ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมี
บริษัทฯ ในเครือ (Subsidiaries)
Thai Fatty Alcohols Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอเคมี
GGC Biochemical Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนท้องถิ่น
บริษัทฯ กิจการร่วมค้า (Joint venture)
Thai Ethoxylate Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีและ ethoxylate เช่น แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท
บริษัทฯ กิจการร่วมค้าทางอ้อม (Indirect joint venture)
GGC KTIS Bioindustrial Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอัตราภาษีที่ได้รายงาน และอัตราภาษีที่จ่ายจริงในปี 2563 และ 2564 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2564 ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 575 421 -
จำนวนภาษีที่ได้รายงาน 15 91 -
อัตราภาษีที่ได้รายงาน (ร้อยละ) 2.61 21.62 10.65
ภาษีที่จ่ายจริง 2.36 13.72 -
อัตราภาษีที่จ่ายจริง (ร้อยละ) 0.41 3.26 1.61

ทั้งนี้ บริษัทฯ บริหารจัดการภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายประเทศไทยอย่างถูกต้อง ในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราเฉลี่ยทางภาษีที่ได้รายงานที่ร้อยละ 21.62 และภาษีที่จ่ายจริงอยู่ที่ร้อยละ 3.26 ซึ่งต่ำกว่าอัตราภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยแท้จริงที่ร้อยละ 20 ตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (Board of Investment, BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา
ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลลงร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นเวลา
ปี
สามารถหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ได้จำนวน 2 เท่า จากภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา
ปี
การตรวจสอบอัตราภาษีที่แท้จริงของบริษัทฯ สามารถอธิบายดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด อัตรา ปี 2563 อัตรา ปี 2564
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 575 421
ภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย 20% 115 20% 84
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (78) (65)
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (41) (33)
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (35) (58)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 54 127
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (12) (15)
รายการผลแตกต่างชั่วคราว 15 46
อื่น ๆ (3) 5
รวม 2.61% 15 21.62% 91

หมายเหตุ

กำไรจากการดำเนินงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 325 ล้านบาท โดยมีคำอธิบายดังนี้

  1. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ BOI จำนวน 17,316 ล้านบาท และ 6,666 ล้านบาท ในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ
  2. ผลจากการหักค่าใช้จ่าย / รายได้ที่ได้รับลดหย่อนจากสิทธิประโยชน์ภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนภายใต้ประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน จำนวน 153 ล้านบาท และ 43 ล้านบาท ในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ