ความท้าทายและความมุ่งมั่น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษี เพื่อสร้างความไว้วางใจและประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายภาษีภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ จรรยาบรรณด้านภาษี การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี และความโปร่งใสด้านภาษี

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
ลูกค้า
ภาครัฐ
คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำเนินงานด้านภาษี

บริษัทฯ จัดทำนโยบายด้านภาษี เพื่อกำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความโปร่งใสทางด้านภาษี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นประจำทุกปีในประเทศที่มีการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลรายได้รวมของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงาน และการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2566 (ล้านบาท)

ประเทศไทย*
ประเทศที่มีฐานการผลิต
รายได้รวม**
()
กำไรจากการดำเนินงาน***
การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
-
การค้างจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
จำนวนพนักงาน

*100% ของรายได้มาจากประเทศไทย
** รายได้จากการขายและบริการ
***กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษี (Profit before tax)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก (Primary Activities) ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี (Oleochemical Industry) โดยมีฐานการผลิตหลักอยู่ที่ประเทศไทย นอกจากนี้ยังร่วมมือกับบริษัทร่วม/คู่ธุรกิจในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทร่วมและคู่ค้าทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดจะดำเนินการสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานด้านภาษีของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้

หน่วยงานและกิจกรรมทางธุรกิจหลักของกลุ่ม GGC
ประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
Global Green Chemicals Public Company Limited ผลิต จำหน่าย และขนส่ง ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมี
บริษัทฯ ในเครือ
Thai Fatty Alcohols Co., Ltd. การผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์แฟตตี้ แอลกอฮอลส์
GGC Biochemical Co., Ltd. การลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศ
บริษัทฯ กิจการร่วมค้า
Thai Ethoxylate Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์อีทอกซีเลท
บริษัทฯ กิจการร่วมค้าทางอ้อม
GGC KTIS Bioindustrial Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและเอทานอลจากอ้อย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอัตราภาษีที่ได้รายงาน (Reported Tax Rates) และอัตราภาษีที่จ่ายจริง (Actual Tax Rates) ในปี 2565 และ 2566 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด ปี 2565 ปี 2566 ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 1,089 (120) -
จำนวนภาษีที่ได้รายงาน 136 82 -
อัตราภาษีที่ได้รายงาน (ร้อยละ) 12.49 (68.33) (27.92)
ภาษีที่จ่ายจริง 33.29 120 -
อัตราภาษีที่จ่ายจริง (ร้อยละ) 3.06 (100) (48.47)

ทั้งนี้ บริษัทฯ บริหารจัดการภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายประเทศไทยอย่างถูกต้อง ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราเฉลี่ยทางภาษีที่ได้รายงาน (Reported Tax Rate) ที่ร้อยละ 68.33 และภาษีที่จ่ายจริงอยู่ที่ร้อยละ 100 ซึ่งต่ำกว่าอัตราภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยแท้จริง (Domestic Rate) ที่ร้อยละ 20 ตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (Single Jurisdiction Tax Code) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (Board of Investment, BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี ได้แก่

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา
ปี
การตรวจสอบอัตราภาษีที่แท้จริงของบริษัทฯ สามารถอธิบายดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด อัตรา ปี 2565 อัตรา ปี 2566
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 1,089 (120)
ภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย 20% 218 20% (24)
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี - -
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (115) (7)
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 16 92
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 24 5
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (9) 17
รายการผลแตกต่างชั่วคราว - -
อื่น ๆ 2 (1)
รวม 12.49% 136 (68.33%) 82

หมายเหตุ

ผลประกอบการจากการดำเนินงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี เป็นผลขาดทุนทั้งหมด 306 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ขาดทุนจากการดำเนินงานของโครงการเมทิลเอสเตอร์แห่งที่ 2 จำนวน 194 ล้านบาท และขาดทุนจากการการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรของโครงการเมทิลเอสเตอร์แห่งที่ 1 จำนวน 174 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีจากบัตรส่งเสริมการลงทุนของโครงการกลีเซอรีนแห่งที่ 2 จำนวน 62 ล้านบาท โดยมีคำอธิบายดังนี้

  1. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ BOI จำนวน 7,241 ล้านบาท และ 8,852 ล้านบาท ในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ
  2. ผลจากการหักค่าใช้จ่าย / รายได้ที่ได้รับลดหย่อนจากสิทธิประโยชน์ภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนภายใต้ประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน จำนวน 47 ล้านบาท และ 193 ล้านบาท ในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ