แนวทางการดำเนินงานด้านภาษี

บริษัทฯ จัดทำนโยบายด้านภาษี เพื่อกำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความโปร่งใสทางด้านภาษี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นประจำทุกปีในประเทศที่มีการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลรายได้รวมของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงาน และการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2563 (ล้านบาท)

ประเทศไทย
ประเทศที่มีฐานการผลิต
รายได้รวม
กำไรจากการดำเนินงาน
การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
จำนวนพนักงาน

หน่วยงานและกิจกรรมทางธุรกิจหลักของกลุ่ม GGC

ประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
Global Green Chemicals Public Company Limited ผลิต จำหน่าย และขนส่ง ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมี
บริษัทฯ ในเครือ (Subsidiaries)
Thai Fatty Alcohols Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอเคมี
GGC Biochemical Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนท้องถิ่น
บริษัทฯ กิจการร่วมค้า (Joint venture)
Thai Ethoxylate Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีและ ethoxylate เช่น แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท
บริษัทฯ กิจการร่วมค้าทางอ้อม (Indirect joint venture)
GGC KTIS Bioindustrial Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอัตราภาษีที่ได้รายงาน และอัตราภาษีที่จ่ายจริงในปี 2562 และ 2563 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 227 575 -
จำนวนภาษีที่ได้รายงาน 133 15 -
อัตราภาษีที่ได้รายงาน (ร้อยละ) 58.59 2.61 18.45
ภาษีที่จ่ายจริง 2.75 2.36 -
อัตราภาษีที่จ่ายจริง (ร้อยละ) 1.21 0.41 0.64

ทั้งนี้ บริษัทฯ บริหารจัดการภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายประเทศไทยอย่างถูกต้อง ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราเฉลี่ยทางภาษีที่ได้งานรายงานที่ร้อยละ 18.45 และภาษีที่จ่ายจริงอยู่ที่ร้อยละ 0.64 ซึ่งต่ำกว่าอัตราภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยแท้จริงที่ร้อยละ 20 ตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (Board of Investment, BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา
ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลลงร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นเวลา
ปี
สามารถหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ได้จำนวน 2 เท่า จากภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา
ปี
การตรวจสอบอัตราภาษีที่แท้จริงของบริษัทฯ สามารถอธิบายดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด อัตรา ปี 2562 อัตรา ปี 2563
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 227 575
ภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย 20% 45 20% 115
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (13) (78)
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (149) (41)
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (17) (35)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 122 54
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (6) (12)
รายการผลแตกต่างชั่วคราว 133 15
อื่น ๆ 18 (3)
รวม 58.59% 133 2.61% 15