ความท้าทายและความมุ่งมั่น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษี เพื่อสร้างความไว้วางใจและประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายภาษีภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ จรรยาบรรณด้านภาษี การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี และความโปร่งใสด้านภาษี

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
ลูกค้า
ภาครัฐ
คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำเนินงานด้านภาษี

บริษัทฯ จัดทำนโยบายด้านภาษี เพื่อกำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความโปร่งใสทางด้านภาษี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นประจำทุกปีในประเทศที่มีการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ (publicly report on the following for each tax jurisdiction in which we operate) ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลรายได้รวมของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงาน และการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2565 (ล้านบาท)

ประเทศไทย*
ประเทศที่มีฐานการผลิต
รายได้รวม**
(Revenue)
กำไรจากการดำเนินงาน***
(Earning Before Tax)
การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
(Income Tax Paid)
การค้างจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
(Income Tax Accrued)
จำนวนพนักงาน
(Number of Employees)

*100% ของรายได้มาจากประเทศไทย
** รายได้จากการขายและบริการ
***กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษี (Profit before tax)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก (Primary Activities) ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี (Oleochemical Industry) โดยมีฐานการผลิตหลักอยู่ที่ประเทศไทย นอกจากนี้ยังร่วมมือกับบริษัทร่วม/คู่ธุรกิจในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทร่วมและคู่ค้าทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดจะดำเนินการสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานด้านภาษีของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้

หน่วยงานและกิจกรรมทางธุรกิจหลักของกลุ่ม GGC
(GGC Group's Main Business Units and Primary Activities)
ประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
Global Green Chemicals Public Company Limited ผลิต จำหน่าย และขนส่ง ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมี
บริษัทฯ ในเครือ (Subsidiaries)
Thai Fatty Alcohols Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอเคมี
GGC Biochemical Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนท้องถิ่น
บริษัทฯ กิจการร่วมค้า (Joint venture)
Thai Ethoxylate Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีและ ethoxylate เช่น แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท
บริษัทฯ กิจการร่วมค้าทางอ้อม (Indirect joint venture)
GGC KTIS Bioindustrial Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอัตราภาษีที่ได้รายงาน (Reported Tax Rates) และอัตราภาษีที่จ่ายจริงในปี 2564 และ 2565 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด ปี 2564 ปี 2565 ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี
(Earning before Tax)
421 1,089 -
จำนวนภาษีที่ได้รายงาน
(Reported Tax)
91 136 -
อัตราภาษีที่ได้รายงาน (ร้อยละ)
(Reported Tax Rate)
21.62 12.49 17.06
ภาษีที่จ่ายจริง
(Cash Taxes Paid)
13.72 33.29 -
อัตราภาษีที่จ่ายจริง (ร้อยละ)
(Cash Tax Rate)
3.26 3.06 3.16

ทั้งนี้ บริษัทฯ บริหารจัดการภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายประเทศไทยอย่างถูกต้อง ในปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราเฉลี่ยทางภาษีที่ได้รายงาน (Reported Tax Rate) ที่ร้อยละ 12.49 และภาษีที่จ่ายจริงอยู่ที่ร้อยละ 3.06 ซึ่งต่ำกว่าอัตราภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยแท้จริง (Lower than domestic rate) ที่ร้อยละ 20 ตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (Single Jurisdiction Tax Code) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (Board of Investment, BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี ได้แก่

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา
ปี
การตรวจสอบอัตราภาษีที่แท้จริงของบริษัทฯ สามารถอธิบายดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด อัตรา ปี 2564 อัตรา ปี 2565
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 421 1089
ภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย 20% 84 20% 218
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (65) -
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (33) (104)
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (58) -
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 127 71
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (15) (9)
รายการผลแตกต่างชั่วคราว 46 13
อื่น ๆ 5 (53)
รวม 21.62% 91 12.49% 136

หมายเหตุ

ผลประกอบการจากการดำเนินงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี เป็นผลขาดทุนทั้งหมด 140 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ขาดทุนจากการดำเนินงานของโครงการเมทิลเอสเตอร์แห่งที่ 2 จำนวน 320 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีจากบัตรส่งเสริมการลงทุนของโครงการกลีเซอรีนแห่งที่ 2 จำนวน 180 ล้านบาท โดยมีคำอธิบายดังนี้

  1. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ BOI จำนวน 6,666 ล้านบาท และ 7,241 ล้านบาท ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ
  2. ผลจากการหักค่าใช้จ่าย / รายได้ที่ได้รับลดหย่อนจากสิทธิประโยชน์ภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนภายใต้ประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน จำนวน 43 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ