เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตามที่ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้วเสร็จ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
วาระที่ 3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566
วาระที่ 6 พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2570
วาระที่ 7 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
วาระที่ 9 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับเต็ม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และ แบบ ค. สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.ggcplc.com
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2565 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)
VDO ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2566
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566