เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามที่ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้วเสร็จ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร การงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2567
วาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับเต็ม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2566 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2567
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567