เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ตามที่บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้วเสร็จ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
วาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับเต็ม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับ แบบ ก. และ แบบ ค. สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.ggcplc.com
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2564 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2564
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2565
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565