ความท้าทายและความมุ่งมั่น (Challenges and Commitment)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี (Oleochemical Industry) ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจด้วยความสุจริตภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Stakeholders)

พนักงาน
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
ภาครัฐ
คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach)

การสนับสนุนองค์กรและสมาคม (Organizations and Associations Support)

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนองค์กรและสมาคมที่ร่วมส่งเสริมการผลักดันนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนองค์กรและสมาคมที่ส่งเสริมงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี (Oleochemical Industry) เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตและบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ให้การสนับสนุนองค์กรและสมาคมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น การรณรงค์หาเสียง การลงสมัครรับเลือกตั้ง และกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีแนวโน้มที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง

จำนวนเงินสนับสนุนต่อภาคส่วนต่าง ๆ(Contributions & Other Spending)GRI 415-1 (2016)

บริษัทฯ สนับสนุนเงินสมทบให้แก่สมาคมการค้า (Trade Associations) 17 องค์กร และกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี (Tax-Exempt Groups) 1 กลุ่ม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้มีการสนับสนุนเงินสบทบเพื่อช่วยในการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (Political Campaigns/Political Organizations) รวมถึงมิได้ให้การสนับสนุนองค์กรใด หรือเป็นผู้แทนที่มีส่วนได้เสีย (Lobbyists or Lobbying Organizations) ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือการเมืองระดับชาติ

รายชื่อองค์กร ประเภทองค์กร จำนวนเงินสนับสนุน (บาท)
2562 2563 2564 2565
1. สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี (Tax-exempt groups) 304,730.00 326,630.00 223,142.25 245,174.25
2. องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมการค้า (Trade association) 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
3. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) สมาคมการค้า 80,000.00 80,000.00 120,000.00 120,000.00
4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมการค้า 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
5. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า 3,600.00 3,600.00 22,000.00 22,000.00
6. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก สมาคมการค้า 11,000.00 12,000.00 11,000.00 10,000.00
7. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) สมาคมการค้า 11,000.00 11,000.00 10,700.00 10,700.00
8. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สมาคมการค้า 1,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00
9. สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย สมาคมการค้า - - 8,000.00 8,000.00
10. สมาชิกอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ สมาคมการค้า 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
11. สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สมาคมการค้า 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า 2,000.00 2,000.00 2,500.00 -
13. สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สมาคมการค้า - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
14. สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม พลาสติก สมาคมการค้า 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
15. สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ สมาคมการค้า - 2,500.00 5,000.00 5,000.00
16. สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม สมาคมการค้า - - - 20,000.00
17. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สมาคมการค้า - - 2,000.00 2,000.00
รวม
(Total contributions and other spending)
705,330.00 733,730.00 708,342.25 746,874.25

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

ประเด็นสำคัญ/โครงการ
(Issues and Topics)
รายละเอียดการสนับสนุน
(Description of Position / Engagement)
จำนวนเงินสนับสนุน (บาท)
(Total Spending in FY 2022 (THB))
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนต่อองค์กรด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนานโยบายด้านความยั่งยืนในประเทศไทย การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีและยั่งยืน และการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการสนับสนุนนโยบายเพื่อส่งเสริมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ที่ยึดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการสนับสนุนสมาคมทางการค้า โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่าง ๆ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 295,000.00
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทางการเกษตร บริษัทฯ ได้วางบทบาทที่จะเป็นผู้นำด้านการดำเนินงาน และการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การให้การสนับสนุนในสมาคมทางการค้าทั้งหลาย องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านน้ำมันปาล์ม จะสามารถพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของบริษัทฯ รวมถึงศักยภาพของคู่ค้าในประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม เช่น ชาวสวนปาล์ม ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม สถาบันการเงิน องค์กรเอกชนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น 162,000.00

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในองค์กรและสมาคมการค้าต่าง ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยองค์กรและสมาคมการค้าที่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสูงสุด 3 อันดับแรก (The Largest Contributions) มีดังนี้

รายชื่อองค์กร
(Name of Organization)
ประเภทองค์กร
(Type of Organization)
รายละเอียด งบประมาณ ปี 2563 (บาท)
(Total Amount Paid in FY2022 (THB))
1. องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมทางการค้า องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมภายในภาคธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนานโยบายด้านความยั่งยืนในประเทศไทย การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีและยั่งยืน และการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะ 250,000.00
2. สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) หรือ GCNT ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง อาทิ เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นการสร้างภาคีความร่วมมือและการพัฒนานวัตกรรม
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ทั้งด้านการวางยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และ การต่อต้านการทุจริต
245,174.25
3. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) สมาคมทางการค้า Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านน้ำมันปาล์ม เช่น ชาวสวนปาล์ม ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม สถาบันการเงิน องค์กรเอกชนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น 120,000.00