บริษัทฯ ให้การสนับสนุนองค์กรและสมาคมที่ร่วมส่งเสริมการผลักดันนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนองค์กรและสมาคมที่ส่งเสริมงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี (Oleochemical Industry) เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตและบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

จำนวนเงินสนับสนุนต่อภาคส่วนต่าง ๆ

รายชื่อองค์กร ประเภทองค์กร จำนวนเงินสนับสนุน (บาท)
2560 2561 2562 2563
1. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) สมาคมการค้า 76,663.56 80,000.00 80,000.00 80,000.00
2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมการค้า 10,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
3. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมการค้า 4,672.90 4,672.90 4,672.90 4,672.90
5. สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี - 334,688.36 304,730.00 326,630.00
6. องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมการค้า 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
7. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) สมาคมการค้า - - 11,000.00 11,000.00
8. สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย สมาคมการค้า 8,000.00 - - -
9. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
10. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก สมาคมการค้า - 11,000.00 11,000.00 12,000.00
11. สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สมาคมการค้า - - - 2,000.00
12. สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สมาคมการค้า - 5,000.00 5,000.00 5,000.00
13. สมาชิกอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ สมาคมการค้า - 5,000.00 5,000.00 5,000.00
14. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สมาคมการค้า - 1,000.00 1,000.00 2,000.00
15. สมาชิก BIOPLASTIC สมาคมการค้า - 201,993.60 - -
รวม 354,936.46 928,954.86 708,002.90 733,902.90

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในองค์กรและสมาคมการค้าต่าง ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยองค์กรและสมาคมการค้าที่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสูงสุด 3 อันดับแรก มีดังนี้

รายชื่อองค์กร ประเภทองค์กร รายละเอียด งบประมาณ ปี 2563 (บาท)
1. สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี UN Global Compact (UNGC) เป็นองค์กรระดับโลกที่สนับสนุนโครงการริเริ่มทางด้านความยั่งยืน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อจัดวางกลยุทธ์และการดำเนินงานตามหลักการสากลในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ได้แก่ สิทธิมนุษยชนและแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคม 326,630
2. องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมทางการค้า องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมภายในภาคธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนานโยบายด้านความยั่งยืนในประเทศไทย การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีและยั่งยืน และการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่สาธาณะ 250,000
3. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) สมาคมทางการค้า Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านน้ำมันปาล์ม เช่น ชาวสวนปาล์ม ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม สถาบันการเงิน องค์กรเอกชนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น 80,000