บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี (Oleochemical Industry) ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจด้วยความสุจริตภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนองค์กรและสมาคมที่ร่วมส่งเสริมการผลักดันนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนองค์กรและสมาคมที่ส่งเสริมงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี (Oleochemical Industry) เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตและบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ให้การสนับสนุนองค์กรและสมาคมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น การรณรงค์หาเสียง การลงสมัครรับเลือกตั้ง และกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีแนวโน้มที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง

จำนวนเงินสนับสนุนต่อภาคส่วนต่าง ๆ

รายชื่อองค์กร ประเภทองค์กร จำนวนเงินสนับสนุน (บาท)
2561 2562 2563 2564
1. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) สมาคมการค้า 80,000.00 80,000.00 80,000.00 120,000.00
2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมการค้า 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
3. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า 3,600.00 3,600.00 3,600.00 22,000.00
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมการค้า 4,672.90 4,672.90 4,672.90 -
5. สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 334,688.36 304,730.00 326,630.00 -
6. องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมการค้า 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
7. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) สมาคมการค้า - 11,000.00 11,000.00 10,700.00
8. สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย สมาคมการค้า - - - 8,000
9. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00
10. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก สมาคมการค้า 11,000.00 11,000.00 12,000.00 11,000.00
11. สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สมาคมการค้า - - 2,000.00 2,000.00
12. สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สมาคมการค้า 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
13. สมาชิกอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ สมาคมการค้า 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
14. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สมาคมการค้า 1,000.00 1,000.00 2,000.00 10,000.00
15. สมาชิก BIOPLASTIC สมาคมการค้า 201,993.60 - - -
รวม 928,954.86 708,002.90 733,902.90 476,200.00

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในองค์กรและสมาคมการค้าต่าง ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยองค์กรและสมาคมการค้าที่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสูงสุด 3 อันดับแรก มีดังนี้

รายชื่อองค์กร ประเภทองค์กร รายละเอียด งบประมาณ ปี 2563 (บาท)
1. องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมภายในภาคธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนานโยบายด้านความยั่งยืนในประเทศไทย การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีและยั่งยืน และการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่สาธาณะ 250,000.00
2. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) สมาคมทางการค้า Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านน้ำมันปาล์ม เช่น ชาวสวนปาล์ม ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม สถาบันการเงิน องค์กรเอกชนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น 120,000.00
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมทางการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่พัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชน ของไทยให้แข็งแกร่ง อันจะทำให้กลไกการพัฒนา ในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก 30,000.00

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนโครงการที่สำคัญในองค์กรและสมาคมต่าง ๆ ดังนี้

ประเด็นสำคัญ/โครงการ รายละเอียดการสนับสนุน จำนวนเงินสนับสนุน (บาท)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนต่อสมาคมการค้าหลากหลายสมาคม โดยเน้นไปที่สมาคมที่ให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในภาคธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนานโยบายด้านความยั่งยืนในประเทศไทย การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีและยั่งยืน และการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่สาธาณะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 250,000.00
การดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้วางบทบาทที่จะเป็นผู้นำด้านการดำเนินงาน และการใช้วัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การให้การสนับสนุนในสมาคมทางการค้าทั้งหลาย โดยเฉพาะองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านน้ำมันปาล์ม เช่น ชาวสวนปาล์ม ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม สถาบันการเงิน องค์กรเอกชนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 120,000.00