บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นกำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล 1H/2566

เงินปันผลต่อหุ้น

0.10

บาท


กำไรต่อหุ้น (EPS)

0.05

บาท


อัตราการจ่ายปันผล

218%

ตารางการจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
02/04/67 - - เงินปันผล - บาท 01/07/66 - 31/12/66 งดจ่ายเงินปันผล
08/08/66 21/08/66 06/09/66 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/66 - 30/06/66 กำไรสะสม
10/02/66 23/02/66 20/04/66 เงินปันผล 0.25 บาท 01/07/65 - 31/12/65 กำไรสะสม
09/08/65 22/08/65 06/09/65 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/65 - 30/06/65 กำไรสะสม
01/04/65 25/02/65 20/04/65 เงินปันผล 0.35 บาท 01/01/64 - 31/12/64 กำไรสะสม
02/04/64 25/02/64 21/04/64 เงินปันผล 0.35 บาท 01/01/63 - 31/12/63 กำไรสะสม
30/03/63 27/02/63 23/04/63 เงินปันผล 0.20 บาท 01/06/62 - 31/12/62 กำไรสะสม
11/09/62 24/09/62 09/10/62 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/62 - 30/06/62 กำไรสะสม
05/04/61 26/02/61 25/04/61 เงินปันผล 0.20 บาท 01/06/60 - 31/12/60 กำไรสะสม
09/08/60 23/08/60 07/09/60 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/60 - 30/06/60 กำไรสะสม