พนักงาน ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น การสรรหาพนักงานที่เหมาะสม การพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพสูง และการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและครอบครัวให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินงาน

ระดับความผูกพันของพนักงาน
ร้อยละ 58
เงินลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน
6 ล้านบาท
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน
5,628 ชั่วโมง
สรรหาพนักงานและผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทฯ และตอบสนองต่อกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ
ร้อยละ 100

การบริหารจัดการพนักงาน

บริษัทฯ กำกับดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม สอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มพูนความสามารถ (Capability Building Strategy) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดอัตรากำลังพนักงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การสรรหาพนักงานที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน การพัฒนาศักยภาพพนักงาน รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเตรียมความพร้อมต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

กลยุทธ์ในการเพิ่มพูนความสามารถ (Capability Building Strategy)

การสรรหาพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูงผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์สมัครงาน สื่อสังคมออนไลน์ บริษัทจัดหางาน และโครงการ Employee Referral

การพัฒนาขีดความสามารถพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยส่งเสริมทักษะและความรู้ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานผ่านช่องทางและโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอาทิ การเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning และโครงการ 360 GGC Leadership Assessment

การรักษาและดึงดูดพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งสร้างความผูกพันของพนักงาน เพื่อรักษาและดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่เติบโตไปพร้อมกับองค์กร

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในภาพรวมให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม รวมทั้งกำหนดกลุ่มทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในสายอาชีพตามแต่ละหน่วยงาน (Success Profile) เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นคงในการทำงานและความผูกพันต่อบริษัทฯ และยังช่วยประหยัดงบประมาณในการสรรหาพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการ GGC Leadership Development ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 2563 ที่เริ่มจากการทำ 360° Leadership Assessment เพื่อนำมาสร้าง Leadership Development Journey ต่อ และพัฒนาโครงการฝึกอบรม Influencing through Story Telling และโครงการ Essential Competency ตลอดจนโครงการส่งเสริมความรู้ผ่าน E-Learning Platform เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานรวมทั้งความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการ GGC Leadership Development Journey

บริษัทฯ ดำเนินโครงการนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่าย (Vice President) จำนวน 7 คน โดยทำการประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา จากพนักงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ถูกประเมินต้องทำการประเมินตนเอง และมีการกำหนดแผนพัฒนาตนเองร่วมกับหัวหน้างาน ผ่านโครงการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำต่อไป โดยในปี 2564 ทางโครงการได้เลือกพัฒนาทักษะ 2 ด้าน ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring Excellence) และการขับเคลื่อนการดำเนินงาน (Driving Execution)

โครงการฝึกอบรม Influencing through Story Telling

บริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skill) ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่กลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานจำนวนทั้งหมด 23 คน เพื่อให้เป็นผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนจุดประกายให้เพื่อนพนักงานด้วยกันตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงฝึกทักษะการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก

โครงการฝึกอบรม Essential Competency

บริษัทฯ จัดอบรมทักษะจำเป็นต่อการทำงานให้แก่พนักงานของทุกหน่วยงาน รวมถึงพนักงานอาวุโส โดยในปีนี้มีการจัดอบรมผ่าน 2 โปรแกรม ได้แก่ Root Cause Analysis และ Business Understanding

  • โปรแกรม Root Cause Analysis อบรมให้พนักงานสายปฏิบัติการเข้าใจในกระบวนการและวิธีสืบสวนอุบัติเหตุ ที่อาจจะนำไปสู่ความพร้อมในการเป็นผู้นำด้านการตรวจสอบเหตุการณ์
  • โปรแกรม Business Understanding Project สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานใหม่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายสนับสนุน อายุงาน 1-3 ปี รวมถึงพนักงานเดิมที่มีความสนใจ ให้มีการรับรู้ถึงการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ

โครงการ ส่งเสริมความรู้ผ่าน E-Learning Platform

บริษัทฯ เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้แก่พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งทักษะใหม่และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน (Upskill) และพัฒนาทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Reskill) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระบบใหม่ของบริษัท อาทิ หลักสูตรต้นแบบของการทำงานร่วมกันเป็นทีม หลักสูตรทักษะการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพนักงาน

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย (Average Training Hours)

ประเภท ปี 2564 เป้าหมายปี 2564
เงินลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 14,926 บาท/คน/ปี 22,388 บาท/คน/ปี
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 27.50 ชั่วโมง/คน/ปี 21 ชั่วโมง/คน/ปี

ประเภทการฝึกอบรม

ประเภท ร้อยละ ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี) ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเฉลี่ย (บาท/คน/ปี)
ด้านเทคนิค 33.92 8.50 4,754
ด้านความเป็นผู้นำ 12.09 3.03 12,977
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 37.47 9.39 3,000
ด้านการสนับสนุนและขยายธุรกิจ 16.52 4.14 0

การดูแลรักษาพนักงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน โดยให้สวัสดิการและผลประโยชน์เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างทั่วถึง

เพื่อให้พนักงานมีความสุขทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงมีความผูกพันต่อบริษัทฯ ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 บริษัทฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน อาทิ

โครงการ Employee Assistance Program (EAP)

บริษัทฯ ร่วมกับ GC Group เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมสัมนาภายใต้ หัวข้อ “มองมุมใหม่ ใจเป็นสุข” เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกไว้ให้พนักงานได้เข้าพูดคุยและขอคำแนะนำกรณีพบปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาจากการทำงานและปัญหาส่วนตัว ผ่านการโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือตลอด 24 ชม. หรือนัดล่วงหน้าเพื่อเข้าพบปรึกษาเป็นการส่วนตัว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน

ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการได้รับคัดเลือกมาจากกลุ่มพนักงานผู้อาสาเข้ามาเป็นตัวแทน ซึ่งพนักงานทุกคนในบริษัทฯ (ร้อยละ 100) มีสิทธิ์เสนอชื่อและเป็นผู้แทนในการสรรหาคณะกรรมการสวัสดิการ โดยในปี 2564 คณะกรรมการสวัสดิการมีสมาชิกทั้งสิ้น 7 คน และมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยจะดำเนินการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือปัญหา/ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทางการแก้ไข รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการทุกไตรมาส ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น อีเมล ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) และระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง ตอบสนองและแก้ไข เพื่อจัดการประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดจนกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ทั่วถึง ตัวอย่างสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน อาทิ

บริษัทฯ ให้สิทธิวันลาแก่พนักงานหญิงที่เพิ่มมีบุตรไม่เกิน 98 วัน และมีการจัดห้องให้นมบุตรในพื้นที่สำนักงานใหญ่ (EnCo) เพื่อสนับสนุนพนักงานที่เพิ่งมีบุตรเพื่อให้พนักงานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ให้สิทธิวันลาแก่พนักงานชายที่เพิ่งมีบุตร โดยสามารถลาได้สูงสุด 3 วัน เพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวและภรรยาที่เพิ่งมีบุตร
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Hours) และนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Working from Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของพนักงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19)

ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับปรุงเพื่อยกระดับความผูกพันของพนักงานให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจเพื่อให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลให้ผลสำรวจระดับความผูกพันของพนักงานในปีนี้ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด บริษัทฯ ได้มีการดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เป้าหมาย ปี 2564
46% 47% 55% 49% 58%