การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ GGC Leadership Development โครงการ Top Talent 2019 เป็นต้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในภาพรวมให้สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม รวมทั้งกำหนดกลุ่มทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในสายอาชีพตามแต่ละหน่วยงาน (Success Profile) เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นคงในการทำงานและความผูกพันต่อบริษัทฯ และยังช่วยประหยัดงบประมาณในการสรรหาพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2020 บริษัทฯจึงได้พัฒนาโครงการ 360 GGC Leadership Assesment และโครงการ 2020 Onboarding Camp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการ 360 GGC Leadership Assessment

จัดทำขึ้นเพื่อประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา สำหรับผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่าย ซึ่งเป็นการประเมินจากพนักงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ถูกประเมิน รวมถึงการประเมินตนเอง และมีการกำหนดแผนพัฒนาตนเองร่วมกับหัวหน้าหลังได้รับการประเมิน

โครงการ 2020 GGC Onboarding Camp

จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ ให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ และรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น โดยในปี 2563 มีพนักงานเข้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 คน

การดูแลรักษาพนักงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน โดยให้สวัสดิการและผลประโยชน์เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างทั่วถึง

เพื่อให้พนักงานมีความสุขทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงมีความผูกพันต่อบริษัทฯ ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการได้รับคัดเลือกมาจากกลุ่มพนักงานผู้อาสาเข้ามาเป็นตัวแทน ซึ่งพนักงานทุกคนในบริษัทฯ (ร้อยละ 100) มีสิทธิ์เสนอชื่อและเป็นผู้แทนในการสรรหาคณะกรรมการสวัสดิการ โดยในปี 2563 คณะกรรมการสวัสดิการมีสมาชิกทั้งสิ้น 8 คน และมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยจะดำเนินการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือปัญหา/ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทางการแก้ไข รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการทุกไตรมาส ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น อีเมล ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) และระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง ตอบสนองและแก้ไข เพื่อจัดการประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดจนกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ทั่วถึง ตัวอย่างสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน อาทิ

บริษัทฯ ให้สิทธิวันลาแก่พนักงานหญิงที่เพิ่มมีบุตรไม่เกิน 98 วัน และมีการจัดห้องให้นมบุตรในทุกเขตพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพนักงานที่เพิ่งมีบุตรเพื่อให้พนักงานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ให้สิทธิวันลาแก่พนักงานชายที่เพิ่งมีบุตร โดยสามารถลาได้สูงสุด 3 วัน เพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวและภรรยาที่เพิ่งมีบุตร
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Hours) และนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Working from Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของพนักงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19)

บริษัทฯ ยังมีมาตราการอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต COVID-19 เช่น มาตราการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและ ผู้ใต้บังคับบัญชา มาตราการให้ความรู้พนักงานในการจัดการความเสี่ยงด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบต่าง ๆ มาตราการ Lock up ในการกำหนดพื้นที่การทำงานและที่พักอาศัย มาตราการเรียนรู้ผ่าน Digital Learning สำหรับการเรียนรู้งานที่บ้าน มาตราการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานเพื่อความสมดุลระหว่างความสามารถและความสุขในการทำงาน มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing มาตราการปรับปรุงพื้นที่ทำงานในส่วนของสำนักงานและโรงงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ มาตราการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน