แผนโครงการวิจัยและพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
(RESEARCH AND DEVELOPMENT OF NEW PRODUCT PLAN)

ในการตอบสนองต่อกลยุทธ์การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน บริษัทวางแผนการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ

เพื่อสร้างความสมดุลต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ให้ความสนใจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดและขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจโอลีโอเคมีอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนเป็นจำนวนกว่า 48.1 ล้านบาท ในการบริหารจัดการนวัตกรรม

ปี 2563 ลงทุนเป็นจำนวนกว่า

ล้านบาท

นวัตกรรมแบบเปิด

บริษัทฯ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนตอบโจทย์ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยการลงทุนและทำการวิจัยร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจและหน่วยงานภายนอก อาทิ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่างโครงการวิจัยนวัตกรรมแบบเปิด ในปี 2563 อาทิ โครงการลงทุนไบโอคอมเพล็กซ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Biocomplex) เป็นต้น

โครงการ Bio-succinic Acid

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท DSM Bio-based Products & Services B.V.หรือ DSM ด้วยเงินลงทุนกว่า 10 ล้านบาท ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ (Techno-Economic Feasibility Study) ในการผลิตกรดซัคซินิคจากวัตถุดิบอ้อยทดแทนวัตถุดิบข้าวโพดในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตกรดซัคซินิคจากพืชเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกในโลกที่ใช้วัตถุดิบจากอ้อย ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าโครงการนี้จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินประมาณ 1,600 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 2025

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ

บริษัทฯ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีมูลค่าเพิมขึ้น พร้อมทั้งขยายตลาดไปสู่อุตสาหกรรมอื่น อาทิ ตลาดผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัว (Home and Personal Care: HPC) โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โดดเด่น อาทิ ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ

นวัตกรรมกระบวนการผลิต

โครงการลดการสูญเสียกลีเซอรีน (Project to Reduce Glycerin Loss

บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือในสายการผลิต ในขั้นตอนการระเหยน้ำในกลีเซอรีน (Dry Process) ในสภาวะสูญญากาศ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการสูญเสียกลีเซอรีน และสามารถนำไปผลิตเป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Refined Glycerin) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา คิดเป็นรายได้กว่า 12.89 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 58.43 และมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 1.69 ปี

โครงการ Fatty Alcohol Residue for Car Care

บริษัทฯ นำผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิต Fatty Alcohol Residue ซึ่งมีปริมาณถึง 1,900 ตันต่อปี มาเพิ่มมูลค่าและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์เคลือบเงารถยนต์ ผลิตภัณฑ์เคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว