ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

พร้อมทั้งมีระบบการบริหารจัดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System: OEMS) และระบบการบริหารศูนย์กลางความปลอดภัย (Center of Central Process Safety: CCPS) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

Operation Risk Management
Process Hazard Analysis
Organization & Capabilities
Process Safety Information
Trade Secret
Training
Sustainability Management
Reliability & Asset Integrity
Mechanical Integrity
Operations
Operating Procedure
Hot Work Permit
PSSR
Value Chain Management
Management of Contractors
Strategy & Leadership
Contractor
Trade Secret
Performance Management
Capital Project Management
Management of Change
MOC
SSHE
Employee Participation
Emergency Management and Response
Incident Investigation
Compliance Audit

ระบบบริหารศูนย์กลางความปลอดภัย

Commit to Process

 1. Process Safety Culture
 2. Compliance with Standards
 3. Process Safety Competency
 4. Workforce Involvement
 5. Stakeholder Outreach

Understand Risk

 1. Process Knowledge Management
 2. Hazard Identification and Risk Analysis

Manage Risk

 1. Operating Procedures
 2. Safe Work Practices
 3. Asset Integrity and Reliability
 4. Contractor Management
 5. Training & Performance Assurance
 6. Management of Change
 7. Operational Readiness
 8. Conduct of Operations
 9. Emergency Management

Learn from Experience

 1. Incident Investigation
 2. Measurement and Matrices
 3. Auditing
 4. Management Review & Continuous Improvement

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างปลอดภัย โดยจัดทำโครงการความปลอดภัยของกระบวนการผลิต อาทิ

โครงการตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต (Field Risk Assessment)

ฝึกอบรมให้แก่กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบ่งชี้ความเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการออกแบบหรือขั้นตอนการทำงาน ซึ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ส่งผลให้พนักงานสามารถสังเกตสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต ตลอดจนความบกพร่องในอุปกรณ์การใช้งาน

โครงการ Lock Up

จำกัดพื้นที่การทำงานและการอยู่อาศัยของพนักงาน โดยสนับสนุนที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และการเดินทางเป็นระยะเวลา 1 เดือน อีกทั้งยังดูแลสภาวะจิตใจโดยสนับสนุนความบันเทิงต่างๆ การออกกำลังกาย และการพบปะครอบครัวอย่างปลอดภัย ในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ ความปลอดภัยนอกการปฏิบัติงาน

เริ่มจัดตั้งโครงการในปี 2563 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่นอกเหนือจากการทำงาน โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้งการรัดเข็มขัดนิรภัยและการใส่หมวกกันน็อค การใช้ความเร็วตามที่กฏหมายกำหนด การเมาไม่ขับและไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะขับขี่ยานพาหนะ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการขับขี่ยานพาหนะและการโดยสารรถขนส่งสาธารณะอย่างถูกวิธี

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

บริษัทฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยส่วนบุคคลภายใต้วัฒนธรรม B-CARES เพื่อลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างโครงการความปลอดภัยของบุคคล ในปี 2563 อาทิ

โครงการ Safety Now

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับพนักงาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรายงานและแจ้งเตือนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน ผ่านทางโปรแกรม Safety Now โดยมีเป้าหมายให้พนักงานรายงานเรื่องอย่างน้อย 6 เรื่องต่อคนต่อปี เพื่อตักเตือน และแก้ไขความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

โครงการ Safety Walk Observation

ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย (Vice President) นำทีมเดินสังเกตการณ์เพื่อสำรวจกิจกรรมและพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกและติดตามการแก้ไขในการเดินสำรวจครั้งต่อไป ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยของผู้บริหาร และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัยระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

โครงการ Proactive Contractor Safety Management

จัดกิจกรรมแสดงความมุ่งมั่นและให้ความรู้ในประเด็นด้านชีวอนามัยต่าง ๆ เพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของคู่ค้าและผู้รับเหมา ให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการและวัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs ของบริษัทฯ และช่วยให้คู่ค้าและผู้รับเหมาสามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญ (Subject Matter Expert: SME) ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในบริษัทตนเอง