วัฒนธรรมของ GGC

ที่ GGC เราเชื่อมั่นในคนดี และคนดีในนิยามของ GGC คือคนที่มีพฤติกรรมหลัก 4 ข้อ (4 Core Behaviors) นี้

  • 01 กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า
  • 02 พัฒนาตน ทำงานเป็นทีม
  • 03 ทำงานเชิงรุก สนองตอบความต้องการของลูกค้า
  • 04 มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

เรามุ่งหวังให้พฤติกรรมหลักทั้ง 4 ข้อ กลายเป็น DNA ของชาว GGC และส่งต่อคุณค่าของพฤติกรรมที่ดีไปสู่ชุมชน สังคม ประเทศ และทั่วโลก โดยการสร้างความตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีความสำคัญต่อบริษัทฯ และจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้นำ 4 Core Behaviors มาเชื่อมโยงกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การสรรหาพนักงานที่มีพฤติกรรมหลักที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทฯ การประเมินผลปฏิบัติงาน การปรับระดับงานประจำปี การแต่งตั้งพนักงานสำหรับตำแหน่งผู้บังคับบัญชา โดยให้ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการปฏิบัติตาม 4 Core Behaviors นอกจากนี้ ยังคงการส่งเสริมให้ Change Agent ทำหน้าที่ผลักดันการปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน เพื่อเน้นผลสัมฤทธิ์ในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

โอกาสและการพัฒนา

บริษัทฯ มีแผนเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อการเจริญเติบโต และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วนที่จะผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนา เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานเป็นทีมของบริษัทฯ

อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยให้ความสนับสนุนทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะนำมาพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต และสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างความสามารถของพนักงานใหม่ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในองค์กร เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ รวมทั้งสร้างความผูกพันต่อองค์กรโดยผ่าน Learning Journey ที่มีการกำหนดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) และมีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตลอดจนการกำหนดแผนพัฒนาให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่คาดหวัง สร้างการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้นสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ทั้งในด้าน Functional Skill และ Leadership Skill

Job Opportunity

WHO TO APPLY

Ready to give you the opportunity to take a challenging job and we will push you beyond your limits to achieve your goal in career path.

STEP-1

Please find the Application form here

STEP-2

Please complete the Application form embedded with supporting documents Download Manual for using the Application Form

STEP-3

Please submit the complete Application form here