GGC ร่วมกับ GC Group ปลูกป่าช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ 25 ไร่
13 May 2022

GGC ร่วมกับ GC Group ปลูกป่าช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ 25 ไร่

คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมอบรม Train The Trainer ในหลักสูตร TOPSA กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย
12 May 2022

คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมอบรม Train The Trainer ในหลักสูตร TOPSA กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย

GGC จัดอบรมหลักสูตร TOPSA  สร้างองค์ความรู้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
21 April 2022

GGC จัดอบรมหลักสูตร TOPSA สร้างองค์ความรู้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ (E-AGM)
01 April 2022

GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ (E-AGM)

GGC จัดกิจกรรม  “พิธีสักการะองค์พระพรหม และศาลตายาย”  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ประจำปี 2565
18 February 2022

GGC จัดกิจกรรม “พิธีสักการะองค์พระพรหม และศาลตายาย” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ประจำปี 2565

GGC สวัสดีปีใหม่ 2565 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD
18 January 2022

GGC สวัสดีปีใหม่ 2565 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD

GGC ร่วมกับ GC Group  เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) ประจำปี 2564
23 December 2021

GGC ร่วมกับ GC Group เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) ประจำปี 2564

GGC คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น  ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564
13 December 2021

GGC คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564

GGC ร่วมกับ GIZ และ 7 พันธมิตรโรงสกัดน้ำมันปาล์มพื้นที่ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หนุนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้มาตรฐานสากล
26 November 2021

GGC ร่วมกับ GIZ และ 7 พันธมิตรโรงสกัดน้ำมันปาล์มพื้นที่ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หนุนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้มาตรฐานสากล