บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและคำนึงถึงความสำคัญของส่วนงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานแนวหน้าของบริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มการลงทุนและนักลงทุนทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น ตัวแทนของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุนเท่านั้น แต่ยังนำเสนอการกำกับดูแลกิจการอย่างดีของทางบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ดังนั้น การดำเนินงานทุกอย่างของพนักงานในหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” จึงยึดมั่นตามหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นมืออาชีพ
  2. เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  4. รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน
  5. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  6. งดเว้นการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการแก่นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนการรายงานผลประกอบการ (Silent Period)
  7. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และบัญชีบริหาร ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 30 วัน ก่อนการประกาศงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลังวันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 วัน สำหรับงบไตรมาส และในช่วง 45 วัน ก่อนการประกาศงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลังวันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 วัน สำหรับงบประจำปี