บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและคำนึงถึงความสำคัญของส่วนงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานแนวหน้าของบริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มการลงทุนและนักลงทุนทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น ตัวแทนของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุนเท่านั้น แต่ยังนำเสนอการกำกับดูแลกิจการอย่างดีของทางบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ดังนั้น การดำเนินงานทุกอย่างของพนักงานในหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” จึงยึดมั่นตามหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นมืออาชีพ
  2. เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  4. รักษาความลับของบริษัทและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย ต่อสาธารณะชน
  5. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  6. ไม่พบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการ
  7. ห้ามผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการ จนถึง 1 วัน (ปฏิทิน) หลังวันประกาศผลประกอบการ