งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565

เอกสารนำเสนอ
Opportunity Day Q1/2565
Analyst Meeting Q1/2565

เว็บแคสต์
Opportunity Day Q1/2565
Analyst Meeting Q1/2565