งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2567

เอกสารนำเสนอ
Opportunity Day Q1/2567
Analyst Meeting Q1/2567

เว็บแคสต์
Opportunity Day Q1/2567
Analyst Meeting Q1/2567