งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565

เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
Analyst Meeting FY2565
Opportunity Day Q3/2565
Analyst Meeting Q3/2565
Opportunity Day Q2/2565
Analyst Meeting Q2/2565
Opportunity Day Q1/2565
Analyst Meeting Q1/2565

เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
Opportunity Day Q3/2565
Analyst Meeting Q3/2565
Opportunity Day Q2/2565
Analyst Meeting Q2/2565
Opportunity Day Q1/2565
Analyst Meeting Q1/2565