งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564

เอกสารนำเสนอ
Opportunity Day Q2/2564
Analyst Meeting Q2/2564
Opportunity Day Q1/2564
Analyst Meeting Q1/2564

เว็บแคสต์