ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 739,999,980 72.29
2. นาย สำเริง มนูญผล 54,195,900 5.29
3. นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 14,199,400 1.39
4. นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 8,200,000 0.80
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,980,430 0.68
6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,445,800 0.63
7. น.ส. พรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย 4,500,000 0.44
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,800,000 0.37
9. นาย ชวิน ตั้งคารวคุณ 3,500,000 0.34
10. นาย ไพรัช อำมฤตโชติ 3,490,000 0.34