ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 ก.พ. 2566 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 739,999,990 72.29
2. นายสำเริง มนูญผล 153,428,400 14.99
3. นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 13,649,400 1.33
4. นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ 10,600,000 1.04
5. นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 7,000,000 0.68
6. น.ส. พรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย 5,000,000 0.49
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,209,479 0.41
8. นายสรรค์ชัย วิริยะทวีชัย 4,108,000 0.40
9. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 3,000,000 0.29
10. น.ส. รัตติพร กรสุทธิโสภณ 2,900,000 0.28