ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 739,999,990 72.29
2. นาย สำเริง มนูญผล 114,731,200 11.21
3. นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 14,399,400 1.41
4. นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 8,067,300 0.79
5. น.ส. พรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย 5,000,000 0.49
6. นาย สรรค์ชัย วิริยะทวีชัย 4,180,500 0.41
7. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 4,000,000 0.39
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,800,000 0.37
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,543,900 0.35
10. น.ส. รัตติพร กรสุทธิโสภณ 3,100,000 0.30