ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 ส.ค. 2566 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 739,999,990 72.29
2. นาย สำเริง มนูญผล 153,503,500 15.00
3. นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 13,649,400 1.33
4. นาย สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ 10,618,000 1.04
5. นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 7,000,000 0.68
6. น.ส. พรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย 5,000,000 0.49
7. นาย สรรค์ชัย วิริยะทวีชัย 4,106,300 0.40
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,061,657 0.40
9. บริษัท อี่ทงเทียนไท้ บีเอสซี จำกัด 3,828,000 0.37
10. น.ส. รัตติพร กรสุทธิโสภณ 2,900,000 0.28