ความท้าทายและความมุ่งมั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยการผลักดันนโยบายการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งนโยบายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

พนักงาน
ชุมชนและสังคม
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
ภาครัฐ
คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ
ลูกค้า

เป้าหมายการดำเนินงาน

ไม่มีกรณี
ละเมิดข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการ

แนวทางบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (QHSEB) ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล ที่ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านพลังงาน อากาศ น้ำ และการจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ หมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดจนการคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพื่อลดการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนให้พนักงานตลอดจนผู้มีส่วนเสียให้มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ทุกโรงงานของบริษัทฯ (ร้อยละ 100) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (Environmental Management System) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติและการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล อีกทั้งยังมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการรับรองที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้เป็นประจำทุกปี

แนวทางการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องด้วยวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบทางการเกษตร และต้องมีการพึ่งพิงต่อธรรมชาติเป็นส่วนมาก โดย บริษัทฯ ได้มีการนำไปพูดคุยในส่วนของการประเมินและติดตามผลของการจัดทำความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ เนื่องจากผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพอาจนำมาซึ่งผลกระทบทางลบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ต่ำลงจากภัยพิบัติ ตลอดจน ความเสี่ยงในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทางด้านชื่อเสียง และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ยึดคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่การดำเนินงานของคู่ค้า และลูกค้า เพื่อให้สามารถระบุระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ อันนำไปสู่การบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้หลักการบรรเทาผลกระทบตามลำดับขั้น (Mitigation Hierarchy Principle) ในการป้องกัน หลีกเลี่ยง บรรเทา ฟื้นฟู และชดเชยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า

หลักการบรรเทาผลกระทบทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพตามลำดับขั้น (Mitigation Hierarchy Principle)

ขั้นตอนต่อมาหลังจากการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การรับมือหรือแก้ปัญหา ที่บริษัทฯ ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติจะประกอบไปด้วย

  1. การหลีกเลี่ยง (Avoid): บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะไม่ดำเนินกิจการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าชุ่มน้ำ (Ramsar Area) และแหล่งมรดกโลก (World Heritage Sites)
  2. การลดผลกระทบ (Minimize) บริษัทฯ ดำเนินการและพัฒนาโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างหลากหลาย ผ่านการศึกษาวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Analysis :LCA) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมการดำเนินงาน
  3. การฟื้นฟู (Restore): บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการปลูกป่าอาทิ โครงการ “ปลูกป้อง Plant & Protect” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการอนุรักษ์ป่า และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
  4. การชดเชย (Offset): บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขยายผลการดำเนินการงานด้านการบำรุงรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศ ไปสู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ ให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น