บริษัทฯ ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น วิกฤตน้ำแล้ง รวมถึงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงอย่างมากต่อการขาดแคลนน้ำที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงขั้นเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำของชุมชนโดยรอบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

แนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในองค์กรตามหลักการ 3Rs ได้แก่ การลดการใช้น้ำ (Reduce) การใช้น้ำซ้ำ (Reuse) และ การนำน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

Reducing water Consumption by3Rs

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ กลุ่ม ปตท. คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำภาคตะวัน (Water War Room) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำที่หลากหลาย โดยมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

โครงการลดการใช้น้ำและการเกิดน้ำเสียในรองรับน้ำคอนเดท

บริษัทฯ ศึกษาการใช้น้ำเสีย (Wastewater) แทนการใช้น้ำดี ในการลดการเกิดฟอง และลดกลิ่นสำหรับบ่อรองรับน้ำคอนเดทเสท (Condensate) หรือบ่อฮอทเวล (Hotwell) เพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธ์ (Pretreatment) แทนการใช้น้ำที่มีคุณภาพดีมาพ่นกระจาย (Spray) ซึ่งโครงการนี้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำคุณภาพดี และลดการเกิดน้ำเสียเนื่องจากการพ่นกระจาย

ล้านบาท
เงินลงทุน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดปริมาณการใช้น้ำคุณภาพดี
ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดปริมาณการเกิดน้ำเสีย
ล้านบาทต่อปี
ลดค่าใช้จ่าย

โครงการติดตั้งระบบ Reverse Osmosis (RO) สำหรับหมุนเวียนน้ำใช้เติมระบบหล่อเย็น

บริษัทฯ ศึกษาแนวทางการนำน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็น และระบบ Reverse Osmosis อุปกรณ์ตัวปัจจุบันกลับมาใช้ใหม่ ผ่านระบบ Reverse Osmosis (RO) ตัวใหม่ และหมุนเวียนมาใช้เติมในระบบหล่อเย็น ซึ่งโครงการนี้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำดีที่รับจากภายนอก ตลอดจนลดปริมาณน้ำเสีย

ล้านบาท
เงินลงทุน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ลดปริมาณการดึงน้ำจากภายนอก
ล้านบาทต่อปี
ลดค่าใช้จ่าย
จากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้น้ำตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ปริมาณการใช้น้ำ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ปริมาณการใช้น้ำต่อผลิตภัณฑ์ลูกบาศก์เมตร (ลูกบาศก์เมตรต่อผลิตภัณฑ์) 0.49 0.59 0.57 5.53*
ปริมาณการใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร) 219,225 231,993 208,706 517,071*

* Included RGL2

ปริมาณการนำน้ำมาใช้ทั้งหมด (ล้านลูกบาศก์เมตร) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ปริมาณการนำน้ำมาใช้ทั้งหมด 219,225.00 231,993.00 285,766.17 285,477.00
ปริมาณน้ำประปา 4,292.00 3,776.00 4,137.00 3,111.00
ปริมาณน้ำผิวดิน 214,933.00 228,217.00 281,629.17 282,366.00
ปริมาณน้ำใต้ดิน 0 0 0 0
ปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งกลับคืนสู่แหล่งน้ำผิวน้ำดินและน้ำใต้ดิน 0 0 0 0