แนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในองค์กรตามหลักการ 3Rs ได้แก่ การลดการใช้น้ำ (Reduce) การใช้น้ำซ้ำ (Reuse) และ การนำน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

Reducing water Consumption by3Rs

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ กลุ่ม ปตท. คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำภาคตะวัน (Water War Room) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำที่หลากหลาย โดยมีโครงการที่โดดเด่น ได้แก่ โครงการหมุนเวียนน้ำในหอหล่อเย็น

โครงการหมุนเวียนน้ำในหอหล่อเย็น

บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพในการนำน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาใช้ใหม่ โดยเพิ่มรอบการหมุนเวียนของน้ำที่ใช้ในหอหล่อเย็น จาก 3 รอบ เป็น 5 รอบ และลดระยะเวลาในการล้างย้อน (Back Wash) จาก 15 นาทีใน 5 ชั่วโมง เป็น 10 นาที ใน 4 ชั่วโมง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการทำงานดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้น้ำลง 23,917 ลูกบาศก์เมตร และสามารถลดค่าใช้จ่ายกว่า 598,164 บาท

จากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถในการลดการใช้น้ำตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ปริมาณการใช้น้ำ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เป้าหมาย ปี 2563
ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์ 0.71 0.49 0.59 0.57 0.57
ลูกบาศก์เมตร 223,931 219,225 231,993 208,706 208,794