นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์

ประธานกรรมการ

ศ.ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางกรรณิการ์ งามโสภี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายขจร ศรีชวโนทัย

นายขจร ศรีชวโนทัย

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์

นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธนากร มนูญผล

นายธนากร มนูญผล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ