ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธานกรรมการ

ศ.ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางกรรณิการ์ งามโสภี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวริทธิ์ นามวงษ์

นายวริทธิ์ นามวงษ์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์

นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง