นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธานกรรมการ

ศ.ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

กรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางกรรณิการ์ งามโสภี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสราวุธ เบญจกุล

นายสราวุธ เบญจกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายสุพิชญ์ สุวกูล

นายสุพิชญ์ สุวกูล

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายปฏิภาณ สุคนธมาน

นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์

นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง