ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธานกรรมการ

ศ.ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางกรรณิการ์ งามโสภี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวริทธิ์ นามวงษ์

นายวริทธิ์ นามวงษ์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธนากร มนูญผล

นายธนากร มนูญผล

กรรมการ

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ