ปัจจุบันประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้แรงงานในการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจให้เติบโต ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียม อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดหลักปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในทั้งกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ยอมรับในระดับสากล อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นโยบายสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล

กลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล (กลุ่มบริษัทฯ) เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (บริษัทร่วมทุน) หุ้นส่วนทางธุรกิจ (คู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า) และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้บทบัญญัติที่ได้กําหนดไว้ตาม กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ หลักการชี้นําของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) คู่มือการพัฒนานโยบายสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact Guide to Develop a Human Rights Policy) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน ในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights)