นโยบายสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล

กลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล (กลุ่มบริษัทฯ) เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (บริษัทร่วมทุน) หุ้นส่วนทางธุรกิจ (คู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า) และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้บทบัญญัติที่ได้กําหนดไว้ตาม กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ หลักการชี้นําของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) คู่มือการพัฒนานโยบายสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact Guide to Develop a Human Rights Policy) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน ในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights)