สำหรับปี 2563 นี้ เป็นอีกปีที่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้

เศรษฐกิจ

คู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ได้รับทราบการปฏิบัติตามจรรยา บริษัทฯบรรณธุรกิจของ
คิดเป็นร้อยละ %
ความพึงพอใจของลูกค้า
คิดเป็นร้อยละ %
มูลค่าการลงทุนด้วยวิจัยและนวัตกรรม
คิดเป็น
ล้านบาท

สิ่งแวดล้อม

ลดดัชนีของการใช้พลังงาน
คิดเป็นร้อยละ
ปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตรายไปฝังกลบ
เป็น
ปริมาณการปล่อบก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต1 และขอบเขต2 ไม่เกิน
เป็น
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ลดปริมาณการใช้น้ำ
ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์
ร้อยละ
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ (Carbon Footprint Product: CFR)
ร้อยละ
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction: CFR)

สังคม

ความพึงพอใจของชุมชน
ร้อยละ
ระดับความผูกพันของพนักงาน
ร้อยละ
การลงทุนทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บาท
เงินลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน
คิดเป็น
ล้านบาท
จำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน
ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน
ชั่วโมง
อัตราความถี่การได้รับบาดเจ็บ ถึงขั้นหยุดงาน
คิดเป็นร้อยละ
อัตราความถี่การได้รับบาดเจ็บ ถึงขั้นหยุดงานของผู้รับเหมา
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนอุบัติเหตุ กระบวนการผลิต tire1 และ tire2
คิดเป็น