15 กรกฎาคม 2567

แจ้งผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ พ.2704/2563

12 มิถุนายน 2567

รายงานผลการประชุม Public Presentation

04 มิถุนายน 2567

กำหนดการประชุม Public Presentation

04 มิถุนายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย CF หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 17 บริษัท

31 พฤษภาคม 2567

การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

15 พฤษภาคม 2567

แต่งตั้งกรรมการ และประธานกรรมการ

07 พฤษภาคม 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

07 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

07 พฤษภาคม 2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

30 เมษายน 2567

กรรมการลาออก

24 เมษายน 2567

การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

17 เมษายน 2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ