05 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

05 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

05 พฤศจิกายน 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

01 ตุลาคม 2564

แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

30 กันยายน 2564

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

27 กันยายน 2564

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

10 สิงหาคม 2564

แจ้งการลงทุนโครงการ Utility Provider และ Infrastructure สำหรับโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 2 (NBC Phase 2)

06 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

06 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

06 สิงหาคม 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

13 กรกฎาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

13 กรกฎาคม 2564

รายงานการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)