17 เมษายน 2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

02 เมษายน 2567

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

25 มีนาคม 2567

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

01 มีนาคม 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์

27 กุมภาพันธ์ 2567

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

09 กุมภาพันธ์ 2567

กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

09 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

09 กุมภาพันธ์ 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

09 กุมภาพันธ์ 2567

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

17 มกราคม 2567

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และกรรมการเฉพาะเรื่อง

15 ธันวาคม 2566

การลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง

22 พฤศจิกายน 2566

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และกรรมการเฉพาะเรื่อง