10 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

10 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 พฤษภาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

27 เมษายน 2565

แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

25 เมษายน 2565

แจ้งกรรมการลาออก

18 เมษายน 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

01 เมษายน 2565

แต่งตั้งประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

01 เมษายน 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

01 เมษายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

24 มีนาคม 2565

แจ้งผลคำพิพากษาคดีแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ พ.2992/2564

21 มีนาคม 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

21 มีนาคม 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)